Bild

Förskolan Regnbågen Nordkap

Nordkapsgatan 12

Visa på karta

Förskolan Regnbågen bedriver sedan 2000 en pedagogisk verksamhet med en helhetssyn på barnets utveckling. Vår enhet består av tre förskolor som är belägna i Husby. Förskolan på Nordkapsgatan består av två syskonavdelningar, 1–3 år och 3–6 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I vårt arbete utgår vi från barnens intressen och behov, och vår huvudinriktning är språkutveckling och social kompetens. Både barn och pedagoger talar olika språk, och vi ser flerspråkighet som en tillgång som vi uppmuntrar till.

Förskolan erbjuder barnen trygghet, lärande, gemenskap, glädje, kreativitet och inspirerande miljöer. Vi tar tillvara på barnens intresse, förmågor, lärande. Vårt arbetssätt utvecklas ständigt utifrån barngruppens intressen och behov, samt utifrån ny forskning och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet genomsyras av leken, då vi vill att lärandet ska vara roligt.

Hos oss på Förskolan Regnbågen är det viktigt att barnens tankar och åsikter respekteras. Att vara lyhörd och inkännande utgör därför en förutsättning för att barnen ska känna sig trygga och kunna påverka sin dag på förskolan.

I våra temaarbeten integreras olika ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, IKT, rörelse, skapande och de utgör tillsammans en helhet. Det viktiga under våra temaarbeten är processen, och inte resultatet. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens lärande, utveckling och intresse. Tillsammans med barnen reflekterar vi över dokumentation för att synliggöra lärandet och utmana barnen där de befinner sig i processen.

Närheten till naturområden och lekparker gör det möjligt för oss att spendera mycket tid utomhus.

Inne- och utemiljö

Den stimulerande miljön är utformad efter barnens behov och intressen. I alla rum är det pedagogiska materialet placerat på barnens höjd, och materialet har valts ut med barnens lärande och kreativitet i åtanke.

Vi vistas ute dagligen. Förskolan har en egen gård med material för utelek, och lekparker och skogsområden på gångavstånd.

Kost och måltider

Förskolan får lunchen levererad av en cateringfirma, som serverar en varierad och näringsrik kost. Förskolan är sockerfri, och vi har vegetarisk kost två dagar i veckan. I den pedagogiska verksamheten får barnen utveckla en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och miljön. Barnen får träna på att ta eget ansvar genom att lägga upp maten själva, vilket även leder till att matsvinnet minskar.

Mål och vision

Regnbågens vision är att varje barn, varje dag ska uppleva omsorg, utveckling och lärande.

Vår målsättning är att alla ska få förståelse för människors lika värde och respektera olika åsikter. Vi strävar mot att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt i vår verksamhet för att utveckla en klar identitet och stark självkänsla.

Vi är lyhörda för varje barns åsikt, varje barn ges den tid den behöver. Vi tar tillvara på barnens idéer och förslag samt visar förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Vi behandlar alla med respekt och barnen uppmuntras till att hjälpa varandra. Vi tror på att alla barn är kompetenta och att de kan. Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta och att försöka lösa konflikter på egen hand innan vi går in och hjälper till.

I början av terminen arbetar vi mycket med barnens rättigheter och värdegrunden där vi skapar gemensamma rutiner och regler tillsammans, utifrån barnens egna förslag. Vi arbetar för att få förståelse för alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk - eller religionstillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

På vår förskola anser vi att alla barn ska ges samma möjligheter. Barnen erbjuds och utmanas genom samma material och aktiviteter. Vi gör ingen skillnad på barn utifrån könstillhörighet samt respekterar den kultur barnen tillhör. Vi arbetar med förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Vi samtalar med barnen om deras upplevelser

Mer om oss

I den pedagogiska verksamheten används digitala verktyg för att stimulera barnens lärande och utveckling. Barnen och pedagogerna har bland annat tillgång till lärplattor, projektorer, Makey-Makey och Blue-bots.

Hitta hit

Uppdaterad