Illustration som föreställer barn som är på väg till förskolan

Förskolan Regnbågen Lofoten

Lofotengatan 39-41

Visa på karta

Förskolan Regnbågen bedriver en pedagogisk verksamhet med en helhetssyn på barnets utveckling sedan 2000. Vår enhet har tre förskolor som finns i Husby. Förskolan på Lofotengatan 39–41 har tre avdelningar med stora ljusa lokaler.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
29
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
60 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkutveckling och social kompetens

I vårt arbete utgår vi från barnens intressen och behov. Vår huvudinriktning är språkutveckling och social kompetens. Både barn och pedagoger talar olika språk, och vi ser flerspråkighet som en tillgång som vi uppmuntrar till.

Förskolan erbjuder barnen trygghet, lärande, gemenskap, glädje, kreativitet och inspirerande miljöer. Vi tar tillvara på barnens intresse, förmågor, lärande.

Vårt arbetssätt utvecklas ständigt utifrån barngruppens intressen och behov, samt utifrån ny forskning och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet genomsyras av leken, då vi vill att lärandet ska vara roligt.

Påverkan och trygghet

Hos oss är det viktigt att barnens tankar och åsikter respekteras. Att vara lyhörd och inkännande är därför en förutsättning för att barnen ska känna sig trygga och kunna påverka sin dag på förskolan.

I våra temaarbeten integreras olika ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, IKT, rörelse, skapande och de utgör tillsammans en helhet. Det viktiga under våra temaarbeten är processen, och inte resultatet. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens lärande, utveckling och intresse.

Tillsammans med barnen reflekterar vi över dokumentation för att synliggöra lärandet och utmana barnen där de befinner sig i processen.

Inne- och utemiljö

Miljö efter barnens behov

Den stimulerande miljön är utformad efter barnens behov och intressen. I alla rum finns pedagogiska materialet placerat på barnens höjd och materialet har valts ut med barnens lärande och kreativitet i åtanke. Det finns en stor lekhall med tillgång till gympamaterial.

Vi är ute varje dag och har nära till natur och lekparker. Utanför förskolan finns det en fotbollsplan och två lekgårdar med rutschkanor och gungor. I vårt uteförråd finns material för utelek.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Förskolan är sockerfri och serverar en varierad och näringsrik kost. Två dagar i veckan serveras vegetarisk kost.

I den pedagogiska verksamheten får barnen utveckla en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och miljön. Barnen får träna på att ta eget ansvar genom att lägga upp maten själva, vilket även leder till att matsvinnet minskar.

Mål och vision

Omsorg, utveckling och lärande

Vår vision är att varje barn, varje dag ska uppleva omsorg, utveckling och lärande. Vår målsättning är att alla ska få förståelse för människors lika värde och respektera olika åsikter. Vi strävar mot ett demokratiskt arbetssätt för att utveckla en klar identitet och stark självkänsla.

Barnens idéer och förslag viktiga

Vi är lyhörda för varje barns åsikt, varje barn ges den tid den behöver. Vi visar förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Vi behandlar alla med respekt och barnen uppmuntras till att hjälpa varandra.

Vi tror på att alla barn är kompetenta. Vi uppmuntrar dem att samarbeta och att försöka lösa konflikter på egen hand innan vi går in och hjälper till.

Barnens rättigheter

Vi arbetar mycket med barnens rättigheter och värdegrunden där vi skapar gemensamma rutiner och regler tillsammans, utifrån barnens egna förslag. Vi arbetar för att få förståelse för alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk - eller religionstillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Alla barn ges samma möjligheter

På vår förskola anser vi att alla barn ska ges samma möjligheter. Barnen erbjuds och utmanas genom samma material och aktiviteter. Vi gör ingen skillnad på barn utifrån könstillhörighet samt respekterar den kultur barnen tillhör.

Vi arbetar med förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Vi pratar med barnen om deras upplevelser.

Mer om oss

I den pedagogiska verksamheten används digitala verktyg för att stimulera barnens lärande och utveckling. Barnen och pedagogerna har bland annat tillgång till lärplattor, projektorer, Makey-Makey och Blue-bots.

Hitta hit

Uppdaterad