Väggmålning.

Förskolan Piongränd

Piongränd 12

Förskolan har nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen. Verksamheten bedrivs på Piongränd 12 och på Vindruvsbacken 13 och har för närvarande tre avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
https://www.piongrand.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Piongränd lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del barnens utveckling. På förskolan stödjer vi barnen i första hand i det svenska språket. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet.

Förskolan Piongränd präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barn oavsett hemkultur möts och får chansen att utveckla sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta varandras olikheter likaså upptäcka varandras likheter.

Pedagogerna talar flera språk vilket är en tillgång för verksamhetens utveckling.

Vi använder digitala verktyg för lärande, kommunikation och dokumentation.

Inne- och utemiljö

Inne och utomhuspedagogik är prioriterade områden hos oss. Barnen kommer alltid i första hand, och vi utgår från deras intressen, tankar och handlingar när vi planerar vår verksamhet. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten.

Vår förskola är belägen i ljusa, fräscha lokaler med eget utrymme och sandlåda i baksidan.

Kost och måltider

Vi beställer mat från ISS World som levererar god och näringsriktig kost fem dagar i veckan. De barn eller vuxna som behöver specialkost av olika skäl får naturligtvis det.

Mål och vision

Vi sätter barnen i centrum och ska lägga grunden för deras livslånga lärande. Förskolan utgår från den enskilda individens behov och förutsättningar. Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro. Alla barn som lämnar Piongränd förskola ska ha en god självkänsla och kunna samspela med andra i en grupp.

Vi följer målen i Läroplanen (Lpfö-98 reviderad 2016), skollag, lokala mål som gäller förskolan.

Vill du veta mer om förskolans läroplan finns mer information på Skolverkets webbplats.

Vision

Vår vision är att alla barn känner sig trygga, tycker att det är roligt att visats på förskolan, trivs och utvecklar nyfikenhet till fortsatt lek och lärande. Vi arbetar systematiskt med vår vision genom vårt kvalitetsarbete .

Särskilt stöd och behov

Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Skollagen 8:e kapitlet, Förskola (2010:800):

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Hitta hit

Uppdaterad