En del av förskolan Mejeriets gård.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Mejeriet Johanneshovsvägen 143 A-D

Johanneshovsvägen 143 A-D

Välkommen till förskolan Mejeriet! Förskolan Mejeriet ligger i de nya husen som växer fram vid Lindes backe, i korsningen Johanneshovsvägen/Årstavägen. Förskolans gård sträcker sig in i skogsområdet bakom byggvaruhuset mot Enskedeparken.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
101
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel med förskollärarexamen
47 %

Tillgänglighet

  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I februari 2020 startade vi förskolan Mejeriet och öppnade två avdelningar. Till höstterminen har vi öppnat resterande avdelningar och har nu verksamhet på alla sex avdelningar, med cirka 90 barn.

Inom enheten arbetar vi systematiskt för en likvärdig kvalitet på alla våra förskolor. Som en röd tråd genom den pedagogiska verksamheten i ett utforskande och lärande, arbetar vi med social hållbarhet där likabehandling och jämställdhet är i fokus.

Inne- och utemiljö

Mejeriets förskola ligger i nybyggda lokaler, invigda 2018. Vi har en stor gård som delvis är skogsmark. Barnen erbjuds en genomtänkt pedagogisk miljö med ett rikt utbud av inspirerande material som främjar egna aktiva val.

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Kost och måltider

I Mejeriets kök arbetar en kock som lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Förskolorna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll.

Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller våra tankar om hur vi kan främja lika rättigheter och möjligheter, hur vi kartlägger dem, hur vi arbetar med förebyggande åtgärder samt våra rutiner för akuta situationer.

Övrigt

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad