Grafik på förskola, barn och lekplats.

Förskolan Månen Stavangergatan 58

Stavangergatan 58

Visa på karta

Vi erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I våra förskolor stimuleras barnens utveckling av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, matematik och naturvetenskap. Våra förskolor är en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklar sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta olikheter och att se det som en inspirationskälla.

Inne- och utemiljö

Förskolans tanke och mål kommer vara att ha en inspirerande och varierande miljö som belyser alla sorters olika möjligheter till lustfyllt lärande och utveckling för varje enskild individ på förskolan. Vår tanke är att kunna erbjuda material av språk och matematik för att ständigt belysa den språkliga och matematiska processen i barnens lekar och skapande. Vi tror på en förskola i ständig utveckling, förändring och försöker utmana barnen genom att förändra inne- och utemiljö kontinuerligt.

Kost och måltider

Vårt mål är att barnen ska äta en vällagad och nyttig kost och få möjligheter att utveckla sin rörelseförmåga. I förskoleåldern läggs grunden för att barn utvecklar sin förståelse för vikten om att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Mat och rörelse har positiva effekter på lärandet. Detta uppnår vi genom att ge barnen en god, varierande näringsrik kost. Vi har kökspersonal i förskolan som lagar maten på plats.

Mål och vision

Vi arbetar för en gemensam barnsyn - Det kompetenta barnet. Med det menar vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som medforskande pedagoger och vår roll är att stötta och utmana barnen i deras utveckling.

Vi vill även att vår miljö skall spegla vår syn på barnen som kompetenta individer, därför har vi allt material tillgängligt för barnen. På detta sätt ger vi barnen möjlighet att både vara kompetenta och självständiga. Vi har skapat ”hörnor” i vår miljö, vi strävar efter att våra ”hörnor” stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. På förskolan är leken är en viktig del av vår verksamhet eftersom den är så betydelsefull för barns utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete och problemlösning. Leken ger även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

För att utveckla kvalitén i förskolan arbetar vi med pedagogiska dokumentationer där vi följer barnens utveckling. Metoderna, det vill säga det praktiska hantverket med dokumentation, som vi använder oss av är bland annat analys, barnens fotografier, film, barnens teckningar, observationer, intervju med barn, pedagoger och föräldrar och dagboksanteckningar.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar med skollagen och läroplanen i ryggen för att varje barn ska få så goda förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande och kunna få sina behov tillgodosedda.

Enligt skollagen ska förskolan:

  • erbjuda en förskola som ska stimulera barns utveckling och lärande,
  • erbjuda barnen en trygg miljö,
  • ta hänsyn till barns olika behov.

Verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver, går att läsa om i Lpfö98/16 stycke 2.7.

Mer om oss

Behovet av stöd är varierande. Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” syftar inte till någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder medan andra behöver stöd under hela förskoltiden. Barns behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan.

Övrigt

Genom pedagogisk dokumentation synliggör och ökar vi medvetenheten om det egna arbetet i förskola, och därmed gör vi det möjligt att utveckla och reflektera över vårt förhållningssätt, våra arbetssätt samt lärandeprocesser. När det gäller dokumentation är det viktigt att tänka på vad som ska dokumenteras, varför det ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och hur dokumentation ska användas. Vi följer upp och analyserar dokumentationerna utifrån frågeställningarna: Vad ville vi? Hur gjorde vi? Hur gick det? Vad blev det för resultat? Hur stämmer det med läroplanens intentioner? Hur går vi vidare? Att dokumentera är att sätt att förhålla sig till verksamheten för att bli medveten om vad som sker, hur man gör och varför.

Vi diskuterar kontinuerligt viktiga frågor som rör verksamheten. Vi har bland annat gått igenom läroplanen. Personalen får en pärm där personalen som arbetar på avdelningen dokumenterar varje enskilt barns utveckling samt viktiga händelser.

Hitta hit

Uppdaterad