ok

Förskolan Lyktan

Tätorpsvägen 9

Visa på karta

Välkommen till förskolan Lyktan! Vår verksamhet startade i januari 1992 och drivs som en ideell förening av Skarpnäcks Frikyrkoförsamling.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt arbetssätt

Läroplan för förskolan, barnkonventionen och skollagen lägger grunden för hur förskolan ska bedriva sin verksamhet. Vi har valt att arbeta projekt/tema inriktat. Det innebär för oss att vi fångar upp vad barnen visar intresse för och utifrån det startas ett projekt/tema. Tillsammans med barnen utforskar vi och ett projekt/tema kan sträcka sig över flera terminer.

Dokumentation

Verksamheten dokumenteras på olika sätt till exempel genom bilder, observationer, intervjuer och anteckningar. Vi gör det så mycket som möjligt tillsammans med barnen för att få deras bild av verksamheten. Med hjälp av bilderna, anteckningarna och barnens reflektioner gör sedan pedagogerna en reflektion, uppföljning och utvärdering. Utifrån det som pedagogerna ser och kommer fram till kan verksamheten utvecklas vidare.

Föräldrasamverkan

Förskolan och hemmet är två kompletterande miljöer som genom pedagoger och vårdnadshavare vävs samman. Att ha en bra samverkan är nödvändigt för att förskolan ska kunna fungera på ett bra sätt. Det är viktigt att känna ömsesidigt förtroende för att kunna skapa förståelse mellan pedagoger – barn – vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Inne- och utemiljö

Förskolan Lyktan bedriver sin verksamhet i ljusa och trevliga lokaler på nedre botten i ett hyreshus. Lokalen innehåller flera mindre rum vilket gör att barnen kan fördela sig i rummen beroende av intresse. Som ett resultat av att barnen kan välja att vara i olika rum blir det en lugnare innemiljö för alla. Barnen har tillgång till olika material som vill uppmuntra till lek och skapande.

Till förskolan finns en mindre tillhörande gård där det finns en sandlåda, lekhus och ett utekök.

Kost och måltider

Förskolan Lyktan har ett godkänt kök för matlagning. Vi har en kokerska som använder sig så mycket som möjligt av ekologiska alternativ och hon lagar maten från grunden. Vi arbetar med måltidspedagogik där en av målsättningarna är att skapa nyfikenhet för hur maten ser ut, hur den känns, hur den smakar och vad den kommer ifrån.

Mål och vision

För att se vad som behöver utvecklas och vilka åtgärder som ska vidtas behöver alla som berörs av förskolans verksamhet vara delaktiga: barn – vårdnadshavare – pedagog – förskolechef – huvudman.

Barn

Förskolans verksamhet ska inom olika områden och på olika sätt stimulera och uppmuntra barns utveckling och lärande. Genom att som pedagog ständigt vara närvarande då barnen utforskar och erövrar ny kunskap kan vi få syn på vad vi ska lägga fokus på och hur verksamheten behöver utvecklas för att möta barnen.

Vårdnadshavare

Det är viktigt att även föräldrarna känner att de har insyn och är delaktiga i verksamheten. De får insyn genom det dagliga mötet, föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in fika, veckobrev med mera.

Pedagoger

Varje pedagog har tid avsatt på sitt schema för planering och reflektion. De enskilda reflektionerna ligger sedan till grund för pedagogernas gemensamma uppföljning av det pågående arbetet.

Förskolechef

Förskolechefen ska leda och ge förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete som resulterar i en utveckling av förskolans verksamhet. Förskolechefen för hela tiden en dialog med pedagogerna om vilka redskap som behövs för att utveckla verksamheten.

Huvudmannen

Förskolechefen delger huvudmannen (förskolans styrelse) en sammanfattning av verksamheten och områden för utveckling. Utifrån det skapar huvudmannen förutsättningar och fattar beslut för att utveckla förskolans verksamhet på allra bästa sätt.

Hitta hit

Uppdaterad