Förskolans gård

Förskolan Kulan

Karlsviksgatan 15

Föräldrakooperativet Kulan startades 1989 av några familjer som ville skapa en småskalig, trygg och bra barnomsorg. För närvarande har vi 21 barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar enligt läroplanen (Lpfö 98/10).

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.kooperativetkulan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Kulan är en förskola där föräldrarna har en aktiv roll, med deltagande i verksamheten, styrelsearbete, jour, lättare reparationer och annat. Pedagogerna ansvarar och planerar för den pedagogiska verksamheten.

Förskolan ligger centralt på Kungsholmen med närhet till flera fina parker och vattnet. Det finns bra kommunikationer såsom tunnelbana och bussar. Kulan är placerad på bottenvåningen i ett bostadskvarter med tillgång till en fin innergård där det finns gunga, sandlådor och cykelmöjligheter.

På Kulan går 21 barn i en sammanhållen barngrupp. Vi fäster värde vid att barnen umgås, leker och lär sig åldersblandat. Det stärker gemenskapen och ger en trygg miljö. Vi strävar efter att arbeta normkreativt och att uppmärksamma barnen på att alla människor har olika bakgrund, förutsättningar och förmågor.

Kulans arbetssätt ska medvetet stimulera barnen i att utveckla förmågor för fortsatt lärande. Vi vill att barnen ska utveckla sin självständighet enligt sin mognadsnivå och att bli trygga som individer. Vi stimulerar och uppmuntrar barnen till lek, både inomhus och utomhus. Genom leken lär sig barnen bland annat att kommunicera, leka i grupp, turtagande och att samarbeta. Barnen får hela tiden nya kunskaper via leken och den dagliga verksamheten. Vi lägger stort fokus på att barnen ska få den språkutveckling, motorik, empati, konflikthantering och social kompetens som krävs för att barnen ska utveckla ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är stora och rymliga (250 m2) och inbjuder till många olika sorters lek och aktiviteter. Några exempel: rum för utklädnad och rollek, byggrum, ateljé, rörelserum och vilorum. Förmånen med att ha många rum är att vi kan dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter. Lokalerna vetter mot en stor och kringbyggd gård med träd och lekplats. Här finns både gungor, sandlåda och utrymme för att cykla och spela fotboll och bandy.

Kost och måltider

Kulan har en egen kock och målet är att all mat skall lagas från grunden och att undvika halvfabrikat. Det bjuds en varierad kost med inspiration från världens alla hörn - allt från klassisk svensk husmanskost till modernare matlagning. Alltid med mycket grönsaker och minimalt med socker. Maten är så långt det är möjligt ekologisk och sedan 2014 krav-certifierad. Minst två gånger i veckan serveras helt vegetarisk lunch.

Mål och vision

Kulans vision är att allas lika värde respekteras, och att skapa en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en i gruppen.

Våra strävansmål är att all personal är medvetna och har kunskap om den värdegrund som förskolan har och att all personal ska ha kunskaper om vår likabehandlingsplan. Vi vill skapa en bra pedagogisk atmosfär, motverka mobbning, och främja ansvarskänsla, empati, omtanke, hjälpsamhet och tolerans.

Tillvägagångsätt: Vi lyssnar på barnen och bemödar oss om att förstå och se konflikter ur olika perspektiv. Vi uppmuntrar barnen att se och hitta egna lösningar istället för att leta efter syndabockar, samtidigt som vi är tydliga i att upprätthålla de regler som gäller. På så sätt ska barnen bli vana vid att förstå andras perspektiv och respektera varandra. Vi tar särskilt fasta på att vara nära barnen: vara närvarande rent fysiskt, fördela oss på de platser barnen väljer för sin lek och finnas där som stöd för barnen och hjälpa de i leken. I vårt förhållningssätt gentemot varandra inom arbetslaget tycker vi att det viktigaste är att vi visar att vi litar på varandra och respekterar varandras beslut, och visar oss därigenom som förebilder för barnen.

Särskilt stöd och behov

All matlagning är anpassad efter allergier och intolerans hos de barn det gäller. Städningen utvärderas fortlöpande utifrån att inomhusmiljön ska vara fri från irriterande eller allergiframkallande ämnen. Stöd för andraspråk finns.

Mer om oss

Kulan har en kolonilott som ligger i Stora skuggan dit vi ofta åker på utflykt. Där får barnen följa naturens förändring, vara med och plantera och följa upp med att skörda på hösten.

Övrigt

Utvärdering: Vi diskuterar och reflekterar över frågor som rör värdegrunden och vårt förhållningssätt på våra möten som sker varannan måndag. Vi har utgångspunkten och övertygelsen att detta arbete gör skillnad på längre sikt och att atmosfären påverkas positivt.

Hitta hit

Uppdaterad