Förskolans gård och lekplats.

Förskolan Gunghästen

Montebellogatan 1

Visa på karta

Förskolan Gunghästen ligger på Lilla Essingen i Luxparken med en vacker närmiljö. En egen gård finns att nyttja vid utevistelse. Förskolan har plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://www.barnstugan-halsingegatan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

För barnens språkutveckling arbetar vi mycket med litteratur och läser ofta olika typer av böcker tillsammans med barnen. Både för barn med svenska eller ett annat modersmål arbetar vi med Polyglutt, en app från Inläsningstjänst AB.

IKT är ett prioriterat område där både pedagoger och barn är involverade i vårt utvecklingsarbete.

Ett annat prioriterat område är att erbjuda barnen många utmaningar gällande fysisk aktivitet.

Inne- och utemiljö

Förskolans uteverksamhet är förlagd på den egna gården men också i lekparken som ligger bredvid förskolan. Förskolan nyttjar också ofta fotbollsplanen, som gränsar till förskolan, samt går på promenader på ön. För längre utflykter och biblioteksbesök kan vi lätt och smidigt lämna ön med buss.

Förskolans innemiljö är välplanerad utifrån barnens behov och intressen och förändras och utvecklas därefter.

Kost och måltider

Vi samarbetar med cateringfirman Matomsorg som levererar god och näringsrik mat. varje dag serveras flera olika sorters grönsaker och varje vecka erbjuds barnen vegetariskt, fisk fågel och nötkött.

Matomsorgs webbplats

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där spännande samtal och annat får rum.

Mål och vision

Vi låter alla barn pröva allt material och alla våra aktiviteter på deras villkor.

Vi pedagoger är medforskande och deltagande i barnens lek, rutiner, utforskande och lärande. På så sätt får vi kunskap om hur vi pedagogiskt kan handleda på bästa sätt.

Vi finns ständigt närvarande och är därmed uppmärksamma på samspelet mellan barnen.

Vi utgår ifrån barnens intressen och behov, bland annat genom samlingar, dagliga samtal och leken när vi planerar den pedagogiska verksamheten.

Vi pedagoger diskuterar kontinuerligt värdefrågor för att upprätthålla ett medvetet arbetssätt där vi visar respekt för varandra, barnen och föräldrarna.

Verksamheten prövas för att kunna genomsyras av demokratiska värderingar.

Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.

Med hjälp av olika medel såsom observationer, foton och olika alster utvärderar, analyserar och reflekterar pedagogerna verksamheten.

Utvärdering, analys och reflektion av verksamheten sker kontinuerligt hos den enskilde pedagogen, tillsammans i arbetslaget, i nätverksgrupper och till förskolechef i uppföljningar av den årligen fastställda arbetsplanen.

Varje enskild pedagog och arbetslaget har reflektionstid varje vecka.

Mer om oss

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper/projektgrupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling.

Allas tankar och åsikter tas tillvara och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete. Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ges möjlighet till att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet.

Övrigt

Vi har under dagen både planerade och spontana samlingar där barnen ges möjlighet till detta och där språkutveckling står i fokus.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön som vi ser som den "tredje pedagogen". Skapande verksamhet har en stor del i utformningen av miljön.

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar också kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad