Förskolegården med lek och klätterställning i förgrunden.

Förskolan Gullmyran

Skönviksvägen 266

Förskolan har en stor fin grön gård och består av en avdelning för yngre barn och en avdelning för äldre barn. Det är tre pedagoger som arbetar på respektive avdelning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är ditt barns första steg inom utbildningsväsendet och vi skall lägga den viktiga grunden i ditt barns livslånga lärande. Utbildningen på förskolan Plantan utgår ifrån en helhetssyn på barnen och deras behov där omsorg, utveckling, lek och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar alla barns utveckling, hälsa och välbefinnande.

Förskolan ska präglas av människors lika värde och mänskliga rättigheter som bland annat uttrycks i FN:s Barnkonvention. Vi arbetar även med vår Likabehandlingsplan, mot diskriminering och kränkande behandling.

Inne- och utemiljö

Förskolan Gullmyran har en stor fin kuperad gård, med växtlighet, sandlådor, rutschkanor och planteringar. I närheten av förskolan finns det även parker och grönområden.

Våra pedagogiska miljöer inspirerar till samspel och utforskande av omvärlden, till skapande och utforskande. Oavsett om vi är inomhus eller utomhus.

Kost och måltider

Vi får vår mat från en cateringfirma som lagar god och näringsrik mat från grunden. De följer Livsmedelsverkets ”Bra måltider i förskolan” och Stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” och maten är näringsberäknad. Vi väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel så långt det är möjligt.

Mål och vision

Hållbar förskola

Under kommande läsår; höstterminen 2022–vårterminen 2023 kommer alla våra förskolor att arbeta med hållbar förskola och hållbar utveckling. Varje avdelning kommer att välja ut ett område och en fråga som de tillsammans med barnen ska fördjupa och söka kunskap kring. Vårt mål är att väcka intresse, nyfikenhet, förståelse och kunskap kring vikten av att arbeta med hållbar utveckling och en hållbar förskola.

Utgår från barnens intressen

Vi har ett tydligt barnperspektiv och vi lägger stor vikt vid barns inflytande. Vi är inlyssnande, intresserade, inkännande, tillgängliga och medforskande pedagoger. Vi bedriver en utforskande och kreativ utbildning med fokus på lek, skapande, matematik, språk och naturvetenskap. Barnen får undersöka, reflektera, bearbeta, leka och upprepa. Undersökandet ska vara lustfyllt och utgå från barnens intressen. Vi ser olikheter som en tillgång och en källa till nytt lärande.

Barnens bästa i fokus

Vi eftersträvar att skapa en välkomnande och inbjudande miljö där barnen får erfara glädje, trygghet, lärande och värme och bli sedda för den unika människa som de är. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig viktiga, bekräftade och som en tillgång i gruppen. Vi strävar efter att alla barnen blir självständiga och hyser tilltro till sin egen förmåga. Pedagogerna arbetar efter ett medvetet förhållningssätt för att alla barn ska få bli sitt bästa jag, att de ska få erfara känslan av att lyckas och må bra, varje dag.

Övrigt

Grunden för förskolans verksamhet är Läroplan för förskolan, Lpfö -18 som är vårt nationella styrdokument tillsammans med skollagen. Övriga styrdokument är Stockholms stads förskoleprogram, Enskede Gårds förskolors verksamhetsplan samt förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi utgår också ifrån FN:s barnkonvention.

Gullmyran är en del av enheten Enskede Gårds förskolor och de övriga förskolorna heter: Plantan, Sportstugan, Bägersta Gård, Blå Kullen, Jösse och Enskede Gård.

Visningsdatum

Datum för höstens öppna visningar:

  • Tisdagen den 13/9 kl. 9.00.
  • Tisdagen den 15/11 kl. 9.00.

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Hitta hit

Uppdaterad