Illustration - barn på väg till förskola

Förskolan Grus och Bus

Tussmötevägen 247-249

Visa på karta

Vi är en personalkooperativ förskola som ligger i ett villaområde i Stureby. Vår gård är härlig och inbjuder till alla tänkbara aktiviteter. Vi arbetar i åldersindelade grupper. Vi har en avdelning med yngre barn och två avdelningar med äldre barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
55 %
Webbplats
http://www.grusobus.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från läroplanen och blickar också mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser. Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt vid deras egna initiativ. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

På Grus och Bus arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt vilket innebär att vuxna och barn tillsammans utforskar via olika projekt och blir medskapare av varandras kunskapsprocesser.

Därför försöker vi erbjuda pedagogiska miljöer som utmanar och fångar barnens intresse. Barn lär sig på många olika sätt genom kroppen och alla sina sinnen i samspel med sin omgivning. Det gör att vi vill ge barnen möjlighet att kunna uttrycka sig på flera olika sätt via språk, kommunikation och estetiska uttryckssätt. För att nå dessa ambitioner strävar vi efter att ha ett rikt och varierat utbud av material som stimulerar till kreativitet och utforskande.

Inne- och utemiljö

Inne

Vi skapar ständigt nya mötesplatser utifrån målen och barnens intressen. Många utrymmen för rollekar och skapande verksamhet. Vi vill ha en utmanande och tillåtande miljö med bra material.

Ute

Vi är ute minst en gång per dag. Gården har gungor, rutschkana och flera små hus. Vi besöker närliggande parker och den intilliggande fotbollsplanen. I snickarboden får de från fyra års ålder snickra. På vintern finns en liten backe för vinterlek. På sommaren finns träd att klättra i.

Kost och måltider

Vi har ett tillagningskök och en kock som lagar mat hos oss

Mål och vision

Vision: Lärande och utveckling genom lek och utforskande i en trygg och rolig miljö.

Vi har ett årshjul som bygger på det läroplanen säger om förskolans uppdrag och är indelat i de olika områdena under året. I detta arbete kommer läroplansmålen naturligt in och genomsyrar den dagliga verksamheten som Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem, Samverkan med skolan. Under året reflekterar vi och utvärderar vi kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete och i slutet av vårterminen kommer vi fram till vilket/vilka mål som vi kommer att börja jobba med efter sommaren.

Mer om oss

Vårt fokus i vår verksamhet är ett respektfullt bemötande gentemot barnen. Vi har ett tillåtande arbetssätt och vill lämna ifrån oss starka, frågvisa, modiga och självständiga barn när de börjar skolan.

Hitta hit

Uppdaterad