Illustration - barn på väg till förskola

Förskolan Grus och Bus

Tussmötevägen 247-249

Visa på karta

Vi är en personalkooperativ förskola som ligger i ett villaområde i Stureby. Vår gård är härlig och inbjuder till alla tänkbara aktiviteter. Vi arbetar i åldersindelade grupper. Vi har en avdelning med yngre barn och två avdelningar med äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
55 %
Webbplats
http://www.grusobus.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt arbets - och förhållningssätt utgår från läroplanen och blickar också mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser. Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt vid deras egna initiativ. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

På Grus och Bus arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt vilket innebär att vuxna och barn tillsammans utforskar via olika projekt och blir medskapare av varandras kunskapsprocesser.

Därför försöker vi erbjuda pedagogiska miljöer som utmanar och fångar barnens intresse. Barn lär sig på många olika sätt genom kroppen och alla sina sinnen i samspel med sin omgivning. Det gör att vi vill ge barnen möjlighet att kunna uttrycka sig på flera olika sätt via språk, kommunikation och estetiska uttryckssätt. För att nå dessa ambitioner strävar vi efter att ha ett rikt och varierat utbud av material som stimulerar till kreativitet och utforskande.

Inne- och utemiljö

Ute

Vi tycker mycket om att vara ute och går ut minst en gång per dag, ofta två. Vi har en härlig gård som inbjuder till många olika sorters lek, vi har gungor, rutschkana och flera små hus för barnens lek.Så fort vädret tillåter äter vi mellanmål ute. Vi besöker ofta närliggande parker och tycker även om att gå ut på den stora fotbollsplanen som ligger bredvid förskolan.

Kost och måltider

Vi lagar all mat själva och använder ca 90% kravmärkt och ekologisk mat.

Mål och vision

Vision: Lärande och utveckling genom lek och utforskande i en trygg och rolig miljö.

Vi har ett årshjul som bygger på det läroplanen säger om förskolans uppdrag och är indelat i de olika områdena under året. I detta arbete kommer läroplansmålen naturligt in och genomsyrar den dagliga verksamheten som Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem, Samverkan med skolan. Under året reflekterar vi och utvärderar vi kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete och i slutet av vårterminen kommer vi fram till vilket/vilka mål som vi kommer att börja jobba med efter sommaren.

Mer om oss

Vårt fokus i vår verksamhet är ett respektfullt bemötande gentemot barnen. Vi har ett tillåtande arbetssätt och vill lämna ifrån oss starka, frågvisa, modiga och självständiga barn när de börjar skolan.

Övrigt

Vi har en snickarbod på gården där barn från fyra års ålder får gå in och snickra. Vi har ett litet berg som på vintern blir en lagom stor backe för pulkor, kälkar och stjärtlappar. På sommaren älskar barnen att klättra i våra träd.

Inne

Vi arbetar mycket med vår innemiljö och skapar ständigt nya mötesplatser för barnen utirfån våra mål och barnens intressen. Det finns många utrymmen för rollekar men även för skapande verksamhet. Vi vill ha en utmanande och tillåtande miljö, vi vill erbjuda bra material för barnen och vi har ständigt en gemensam pedagogisk diskussion utifrån läroplanen och vår värdegrund kring vår miljö.

Hitta hit

Uppdaterad