Förskolans gård

Förskolan Glasbjörken

Björksätravägen 40

Visa på karta

Vi är en liten förskola med plats för 19 barn. Personalgruppen består av fem medarbetare med olika förmågor och kompetenser. Vi är en bra sammansatt arbetsgrupp som gillar att experimentera oss fram, som ett kollektiv; personal och barn tillsammans.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://forskolanglasbjorken.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Glasbjörken AB är en enskilt driven förskola som i grunden bygger på Reggio Emilia-pedagogikens filosofi.

Vårt arbetssätt innebär att barnet sätts i fokus och att vi ser på varje barn som en unik, självständig, intelligent individ som utvecklas både socialt och kunskapsmässigt i samspel med kamrater, oss vuxna och den omgivande miljön. Vår verksamhet anpassas efter barngruppen, därför kan dess innehåll variera från år till år. Tillsammans med barnen utforskar vi vår omvärld — alltifrån vad myrorna gör till etiska dilemman i vardagen. Barnen ges möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin verksamhet. Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens utveckling och lärande.

Vårt arbetssätt erbjuder aktiviteter och samvaro i mindre grupper flera gånger varje dag. Detta är möjligt eftersom vi är många pedagoger på förskolan. På så sätt får varje barn många möjligheter att uttrycka sig och bli uppmärksammade, i aktivitetsgrupperna, vid måltiderna, på läsvilan, i leken. Att lyssna på varandra och att respektera varandra är grunden för principen om lika värde och demokrati.

Vårt arbetssätt innebär ett starkt fokus på estetisk och skapande verksamhet såsom bild & form-skapande, musik, drama, lek, idrott & rörelse och regelbundna turer till skogen. Vi ser den estetiska och praktiska verksamheten som en stabil grund för barnen att genom handling skapa mening och kunskap om olika begrepp och företeelser.

Inne- och utemiljö

Med vår inom- och utomhus miljö vill vi inbjuda till lek, kreativitet och aktiviteter som utmanar barnen. Inomhus har vi en uppsjö av brädspel, leksaker och arbetsmaterial som barnen kan använda. Vår förskolgård, som till största delen består av ren skogsmiljö finns ett vindskydd med en iordningställd eldstad. Där sitter vi ibland och äter vår lunch och mellanmål, som vi tillagar själva. På gården har vi också en sandlåda, flera cyklar, klättervägg, samt olika utomhusleksaker.

Kost och måltider

Vi på förskolan Glasbjörken lagar vår egen mat, vi har ett varierat utbud av maträtter med många vegetariska inslag. Till varje måltid serveras alltid färska grönsaker. Att servera en god och näringsriktig måltid är viktigt för bra energi behövs för att orka en hel förskoledag. Att ge sunda vanor tidigt är något vi tror kommer barnen till gagn senare i livet.

Mål och vision

Vår vision är en liten förskola där barnen får ta plats, uttrycka sig och bli både bekräftade och utmanade av pedagogerna. En god omsorg och en spännande lärmiljö formar gemensamt vår förskola. På förskolan ska barn, föräldrar och pedagoger känna sig trygga i relationer och med den omgivande miljön. Leken är förskolans centrala punkt — dess hjärta, motor och läromästare! Tillsammans lär vi av varandra. Vi utforskar vår miljö och med nyfikenhet som drivkraft får vi nya erfarenheter och kunskaper. I samspelet med andra utvecklas respekt och förståelse för varandra. Demokratiska värden liksom alla människors lika värde är något som förverkligas i både ord och handling. Vår vision är ett kreativt, öppet och meningsfullt tillsammans-skap som rustar varje barn för att skapa en meningsfull framtid.

Vår syn på kunskap är grundad i en helhetssyn på fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. För oss innebär det att teoretiska och praktiska kunskaper går hand i hand; ”Kroppen och knoppen” hänger samman! Läroplanen och andra styrdokument är officiella riktlinjer som hålls levande på förskolan. Därför är planering och ett strukturerat men flexibelt genomförande av verksamheten betydelsefull. Viktig är också dokumentation, utvärdering och granskning av verksamhet gentemot förskolans uppdrag, mål och värdegrund. Vårt strukturerade kvalitetsarbete bidrar till varje barns rätt att få en lärorik förskoletid.

Särskilt stöd och behov

De arbetssätt och metoder som vi på Förskolan Glasbjörken tillämpar innebär en hög grad av förutsägbarhet för barnen, detta gör att få tillämpningar eller justeringar i de dagliga aktiviteter och rutiner behöver göras för att inkludera de barn som är i behov av särskilt stöd. Vi i personalgruppen har gedigna kunskaper och lång erfarenhet av att jobba med barn i behov av särskilt stöd.

Mer om oss

Vi ser pedagogernas fortbildning som betydelsefull. Den speglar vår kunskapssyn och den gagnar barnen på förskolan. Att ta del av nya rön och kunskaper inom forskning och vetenskap ger oss bättre verktyg att utveckla vår verksamhet på förskolan. Vartannat år genomgår hela arbetslaget HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning inklusive luftvägsstopp). Vi tar också aktivt del i Stockholms stads utbildningar i miljö- och hälsoarbete.

Hitta hit

Uppdaterad