Illustration - barn på väg till förskola

Förskolan Gläntan Frösätrabacken 7C

Frösätrabacken 7C

Visa på karta

Vi finns i Sätra och är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Vi har en estetisk miljö med gedigna material för lek, matematik, teknik, språk samt en ateljé för bild och form. Förskolan Gläntan är en mötesplats med tre åldersindelade avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://www.forskolan-glantan.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är inspirerad av den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Vilket innebär att vi ser barnet utifrån ett förhållningssätt som bygger på det moderna barnet, ett kompetent barn som har viljan att själv lära, bli lyssnad på samt har möjlighet till att ta egna beslut. På förskolan möjliggör pedagogerna för barnen ett demokratiskt synsätt. Vi ser barnens olikheter och likheter som tillgång samt ger dem verktyg till ett forskande arbetssätt. Pedagogerna är aktivt nyfikna på barnet - deras tankar och arbetar vidare med deras intressen och lust till lek och lärande i aktiviteter som är kopplad till förskolans styrdokument. Pedagogerna har ett synsätt vilket innebär att de vill förstå vad barnen gör, hur de gör, hur de tänker, vilka frågor de har och därigenom utmana dem i exempelvis temaarbeten. Förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation som verktyg för att exempelvis tydliggöra barnets lärande samt skapande processer.

Inne- och utemiljö

Barn upptäcker omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Vi har en utmanande och utforskande miljö där vi utgår från barnens intressen. Där ges möjlighet till spännande möten mellan barn/barn och vuxen/barn, där vi tillsammans undersöker och experimenterar. I miljön, såväl inomhus som utomhus, skapas mötesplatser där vi kan mötas, bli inspirerade och lära av varandra.

Kost och måltider

Maten kommer från ett cateringföretag.

Mål och vision

”I mötet med varandra skapas ett lustfyllt lärande”

Förskolan är en plats för lärande och ett komplement till hemmet för barnet. Gläntan är en mötesplats där vi lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Vi använder oss av skapande ämnen dels för att lära barnen de konstnärliga uttrycken samtidigt som vi utformar möten för utforskande och undersökande i ämnen som exempelvis naturvetenskap, matematik, teknik och rörelse. Miljön utformas så att möten blir möjliga.

Vi har valt att se att alla barn är unika och kompetenta och ska mötas utifrån sina individuella behov. Barnet är nyfiket på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken är viktigt för barns lärande och för förmågan att samspela med andra. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Förskolan ska bygga på delaktighet, inflytande och demokrati. Barnens tankar och intressen ligger till grund för verksamhetens utformning och innehåll.

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är ett viktigt tillfälle för samtal. Inflytande och delaktighet för föräldrar är en viktig del i förskolan.

Mer om oss

Barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi genom lättillgängligt material som kan användas på många olika sätt, exempelvis återvinningsmaterial eller föremål från naturen. Materialet anpassas efter barnens förutsättningar, behov och intressen. På så sätt ges barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi pedagoger är lyhörda och aktivt nyfikna på barnens tankar och teorier. För att möta upp barnens kunskapssökande är våra miljöer föränderliga.

Övrigt

Vårt kösystem

Urvalsgrund/Prioritering

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn

2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

3. Barn i behov av särskilt stöd

4. Barn med platsgaranti som inte riskerar att få plats inom garantitiden.

5. Alla barn ska erbjudas plats oavsett vilken kommun barnet är folkbokförd i (öppenhetskravet).

Hitta hit

Uppdaterad