Båt

Förskolan Fyrtornet

Jyllandsgatan 135

Fyrtornet har fem avdelningar och är en privat förskola som finns för barns behov av en meningsfull och upplevelserik förskoletid. Vi har nära både till skogen och Järvafältet som till biblioteket och kommunikationerna i Kista.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.forskolanfyrtornet.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt arbete med barnen utgår från förskolans läroplan och är målinriktat inom Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Fyrtornets pedagogiska inriktning är den klassiska förskolepedagogiken med stolta traditioner och tilltro till barns egen förmåga. Barn vill utforska, se, höra och förstå. De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och med oss vuxna. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vi låter barnen göra färdigt sina arbeten och få känna tillfredsställelse. Vi vill stimulera barnets fantasi genom att locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Det gör vi när vi berättar, talar med varandra, läser, sjunger, rör oss och utforskar.

Vi vill att barnen lär sig att vara ansvarstagande genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ansvar i vardagssysslor som att, duka bordet och bjuda in till måltid. Vi vill att barnen lär sig att respektera sig själva och andra liksom allt levande

Inne- och utemiljö

På vår gård
Så har vi rikligt med lekredskap.
Gården består också av flera mindre inhägnade gårdar där de små barnen kan känna sig trygga. Eftersom vi har nära till andra grönområden går vi ofta på skogspromenader.
Lek och lärande
Vi på förskolan månar om den fria leken som en kreativ och fantasiskapande process, med rolltagning, samspel, upplevelse av spänning och skratt. Leken är också ett sätt för barn att lära känna sina förmågor, sin kropp och sina gränser

Kost och måltider

Fyrtornets måltider är en av våra omsorger vi lägger stor vikt vid. Atmosfären vid matbordet ska vara lugn, trivsam och trygg och förmedla de gemensamma måltidsregler som gäller. Vi uppmuntrar till bra matvanor där barnen ska få uppleva att de klarar olika moment av måltiden.

Våra luncher tillagas i det egna köket. Våra livsmedelsinköp är ekologiska och kravmärkta så långt det är möjligt.

Mål och vision

Visionen för vårt arbete med barnen
Omtanke om barn behöver pedagoger som visar omtanke. Samspel mellan barn behöver pedagoger som samspelar. Lärande barn behöver pedagoger som lär.
Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den.

Naturvetenskapen, språket och kulturen
Vi arbetar också på ett medvetet sätt med naturvetenskapen, språket och kulturen. Vi strävar efter att varje barn tillägnar sig innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, sin förståelse för rum och form samt ser sambanden i naturen. Vi undersöker naturen och dess skiftningar i tid och rum och låter barnen vara nyfikna med sina frågor om varför det blåser, regnar och hur vågorna uppstår.

Vi låter barnen engagera sig i kulturlivet genom att gå till biblioteket, besöka teaterföreställningar och genom våra sagostunder. Att utveckla språket är att kunna göra sin röst hörd, kunna lyssna till och förstå andras röster, påverka sin situation och växa i självständighet och ansvar.

Vi har egna sångsamlingar där vi sjunger tillsammans med barnen. De barn som har ett annat modersmål än svenska visar vi respekt och önskar att de ska kunna utveckla sin kulturella identitet genom berättelser som anknyter till deras ursprung, genom böcker och lekar och genom våra samtal med deras anhöriga.

Mer om oss

Idrott och hälsa
Vi har gymnastikgrupper i vår fina lekhall där barnen lär sig motorik och rörelse och får utlopp för sin energi.

Övergång till förskoleklass
Vi har en 5-årsklubb där alla femåringar på ett lustfyllt sätt får förbereda sig inför skolstarten. Vi är också på upptäcktsfärd bortom förskolans kända miljö för att få nya intryck och vidgade vyer.

Hitta hit

Uppdaterad