Förskola och gård

Förskolan Essingebarnen

Vänskapsvägen 45

Visa på karta

Förskolan Essingebarnen ligger på stora Essingen nära Essingetorget. En egen gård finns att utnyttja vid utevistelse. Förskolan har plats för 24 barn i åldrarna 1-5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
http://www.barnstugan-halsingegatan.se/

Tillgänglighet

 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Förskolan Essingebarnen har en traditionell förskolepedagogik. Vi arbetar i tre projektgrupper och anpassar utbildningsnivån efter barnens ålder. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Veckan bygger på trygga rutiner och en lugn dagsrytm med frukost klockan 09.00 och lunch klockan 13.00. Detta ger långa lek och lär stunder för barnen där rytmen gynnar barnen att göra klart och få tid till lärande och lek.

För barnens språkutveckling arbetar vi mycket med litteratur och läser ofta olika typer av böcker tillsammans med barnen. Både för barn med svenska eller ett annat modersmål arbetar vi med Polyglutt, en app från Inläsningstjänst AB.

Barnen får då kraft och energi att fördjupa sig i de olika ämnesområdena utifrån förskolan läroplan, som skapande, matematik, språk, normer och värden, teknik, naturkunskap. Undervisningen planeras utifrån vår uppföljning av föregående vecka. Vi utgår då från dokumentationer från SKA samt dokumenterat på TYRA. 

Inne- och utemiljö

Förskolans uteverksamhet är förlagd på den egna gården som är rolig och spännande att utforska och leka på. Dessutom erbjuder närmiljön andra parker, fotbollsplan och bibliotek som vi ofta besöker. Då förskolan ligger nära busshållplatsen kan vi även lätt ta oss iväg för längre utflykter.

Förskolans innemiljö är välplanerad utifrån barnens behov och intressen och förändras och utvecklas därefter.

Kost och måltider

All mat och frukt som serveras på förskolan är ekologisk så långt det är möjligt.

På förskolan finns ett måltidsbiträde som sköter servering, disk och egenkontroll gällande livsmedelshygien.

Vi är tillmötesgående när det gäller kostbehov för exempelvis religion och vegetarisk kost. Läkarintyg lämnas till förskolan vid mat allergier eller överkänslighet.

Av allergiskäl serverar vi inte något med nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön.

Lunchmaten serveras av Matomsorg 

Matomsorgs webbplats

Mål och vision

 • Vi låter alla barn pröva allt material och alla våra aktiviteter på deras villkor.
 • Vi pedagoger är medforskande och deltagande i barnens lek, rutiner, utforskande och lärande. På så sätt får vi kunskap om hur vi pedagogiskt kan handleda på bästa sätt.
 • Vi finns ständigt närvarande och är därmed uppmärksamma på samspelet mellan barnen.
 • Vi utgår ifrån barnens intressen och behov, bland annat genom samlingar, dagliga samtal och leken när vi planerar den pedagogiska verksamheten.
 • Vi pedagoger diskuterar kontinuerligt värdefrågor för att upprätthålla ett medvetet arbetssätt där vi visar respekt för varandra, barnen och föräldrarna.
 • Verksamheten prövas för att kunna genomsyras av demokratiska värderingar.
 • Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.
 • Med hjälp av olika medel såsom observationer, foton och olika alster utvärderar, analyserar och reflekterar pedagogerna verksamheten.
 • Utvärdering, analys och reflektion av verksamheten sker kontinuerligt hos den enskilde pedagogen, tillsammans i arbetslaget, i nätverksgrupper och till förskolechef i uppföljningar av den årligen fastställda arbetsplanen.
 • Varje enskild pedagog och arbetslaget har reflektionstid varje vecka.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska känna sig välkomna på Essingebarnen. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det.

Mer om oss

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön som vi ser som den "tredje pedagogen". Skapande verksamhet har en stor del i utformningen av miljön.

Övrigt

Förutom den dagliga kontakten så har man som vårdnadshavare möjlighet till inflytande i verksamheten genom vårt föräldraråd som träffas två gånger per termin.

Under fyra veckor på sommaren håller vi förskolan semesterstängt men vi erbjuder omsorg inom Tivoli Förskolor. 

Informations om vad som händer i verksamheten eller informationsbrev får du genom Tyra. I Tyra appen sker närvaro, frånvaro, schema, portfolio, blogginlägg, matsedeln och övriga viktiga händelser till alla vårdnadshavarna.

Hitta hit

Uppdaterad