Gunga i förgrunden och förskolan i bakgrunden. Röd träpanel, enplans förskola.

Förskolan Enskede Gård

Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan består av fem avdelningar och två hus. Enskede Gård har en stor fin kuperad gård med växtlighet, sandlådor, rutschkana, planteringar och närhet till parker samt grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
46 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är ditt barns första steg inom utbildningsväsendet och vi ska lägga den viktiga grunden i ditt barns livslånga lärande. Utbildningen på förskolan Enskede Gård utgår ifrån en helhetssyn på barnen och deras behov där omsorg, utveckling, lek och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar alla barns utveckling, hälsa och välbefinnande.

Förskolan ska präglas av människors lika värde och mänskliga rättigheter, som bland annat uttrycks i FN:s Barnkonvention. Vi arbetar även med vår Likabehandlingsplan, mot diskriminering och kränkande behandling.

Enskede Gård är en del av Enskede Gårds förskolor. De övriga förskolorna heter: Plantan, Sportstugan, Blå Kullen, Bägersta Gård, Gullmyran och Jösse.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer är tillgängliga, genomtänkta, estetiska och varierande för alla barn och inspirerar dem till samspel och utforskande. I dessa rum har vi skapat små mötesplatser för olika slags skapande och utforskande: lera, teckna, limma, måla, bygga, laborera med vatten, arbeta vid ljusbord, läsa i våra läshörnor, eller dans och musik.

Vi skapar förutsättningar för att barnen får möjlighet att uppleva, utforska och upptäcka omvärlden med hjälp av olika språk och uttrycksformer.

Kost och måltider

I Stora Huset arbetar vår kock och Lilla Huset får mat från en cateringfirma. Både kocken och cateringfirman lagar god och näringsrik mat från grunden. De följer Livsmedelsverkets ”Bra måltider i förskolan” och stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan”.

Vår kock följer en åttaveckors näringsberäknad matsedel där antal portioner beräknas för att undvika matsvinn. Cateringfirmans mat är också näringsberäknad. Vi väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel så långt det är möjligt.

Mål och vision

Under höstterminen 2022 – vårterminen 2023 kommer alla våra förskolor arbeta med hållbar förskola och hållbar utveckling. OMEP:s skalan för hållbarhet, och UNESCO lyfter fram tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje avdelning kommer att välja ut ett område och en fråga som de tillsammans med barnen ska fördjupa och söka kunskap kring.

Vårt mål är att väcka intresse, nyfikenhet, förståelse och kunskap kring vikten av att arbeta med hållbar utveckling och en hållbar förskola.

Vi har ett tydligt barnperspektiv och lägger stor vikt vid barns inflytande. Vi är inlyssnande, intresserade, inkännande, tillgängliga och medforskande pedagoger. Vi bedriver en utforskande och kreativ utbildning med fokus på lek, skapande, matematik, språk och naturvetenskap.

Barnen får undersöka, reflektera, bearbeta, leka och upprepa. Undersökandet ska vara lustfyllt och utgå från barnens intressen.

Vi ser olikheter som en tillgång och en källa till nytt lärande. Barnen får undersöka och upptäcka på olika sätt, med olika material under en längre tid.

Vi eftersträvar att skapa en välkomnande och inbjudande miljö där barnen får erfara glädje, trygghet, lärande och värme och bli sedda för den unika människa som de är. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig viktiga, bekräftade och som en tillgång i gruppen.

Pedagogerna arbetar efter ett medvetet förhållningssätt för att alla barn ska få bli sitt bästa jag, att de ska få erfara känslan av att lyckas och må bra, varje dag.

Mer om oss

Grunden för förskolans verksamhet är Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som är vårt nationella styrdokument tillsammans med skollagen.

Övriga styrdokument är Stockholms stads förskoleprogram, Enskede Gårds förskolors verksamhetsplan samt förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi utgår också ifrån FN:s barnkonvention.

Övrigt

Visningar av förskolan

Datum för vårens öppna visningar är:

  • torsdag den 23 februari klockan 09.00
  • torsdag den 27 april klockan 09.00

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Hitta hit

Uppdaterad