En inhägnad lekplats med rutschkana och sandlåda.

Förskolan Delfi

Hyppingeplan 25

Visa på karta

Vi är en förskola som funnits i nordvästra Storstockholm sedan 1986. Vår målsättning är att ge varje barn utrymme att utvecklas till en självständig, kreativ och ansvarsfull individ. Flerspråkighet står i fokus på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
80 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Delfi erbjuder en mångsidig verksamhet som grundar sig på förskolans läroplan Lpfö98. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflekterar både med barn och andra pedagoger så att vi hittar lämpliga utmaningar och lyfter fram gruppens betydelse i barnens läroprocesser samtidigt som vi arbetar utifrån varje barns förmåga och intresse. Vi stimulerar barns språkutveckling genom ett medvetet språkutvecklande förhållningssätt, som även främjar barnens matematiska tänkande.

Förskolan har 2 avdelningar, en småbarnsavdelning för barn mellan 1–3 år och en 4–6 år.

Våra riktlinjer är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på, ge ansvar, trygghet och glädje.

Arbeta för individens okränkbarhet, social kompetens, frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen. Vi lär barnen att visa respekt mot varandra och vuxna.

Verksamheten arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för barnen oavsett bakgrund.

Vårdnadshavare informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges alltid möjlighet till inflytande.

Vår förskola präglas av engagemang, utveckling, lekfullhet, empati och glädje.

Inne- och utemiljö

Förskolan inryms i bottenplanet på ett bostadshus. Gården är inhägnad och har sandlåda, klätterställning och gunghäst. Gården är anpassad för såväl de stora som små barnen. Nydals parklek ligger två min promenad från förskolan. Där är vi ofta och leker med barnen. Vi har även mycket nära till skog och natur, dit vi ofta har utflykter.

Kost och måltider

Vi strävar efter att servera god och nyttig mat, vilket bland annat innebär att vi försöker undvika socker så långt det är möjligt.

Förskolan serverar varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen. Det står i Skolverkets allmänna råd för förskolan.

Måltiderna är en del av omsorgen om barnen, men kan också användas som ett pedagogiskt verktyg, till exempel för att lära barnen om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i olika länder.

Mål och vision

Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Med det menas att barnen i förskolan blir stimulerade och får en god grund för att möta kommande sexårsverksamhet. Med lyhördhet kan man tillgodose varje barns individuella behov och därigenom även väcka barnens intresse för att lättare kunna lära.

Vår vision kring vårt värdegrundsarbete:

  • På Delfiförskolan ska alla känna sig trygga och bli respekterade för den de är. Personlighet, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.
  • På vår förskola ska inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi har en absolut nolltolerans.
  • Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv på förskolan. Genom att arbeta med normer i förskolan bidrar vi till att barn får utvecklas som de unika individer de är, utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de ingår i. Det normkritiska arbetet bidrar till ett ökat handlingsutrymme för alla, även de vuxna, och är en del av demokratiarbetet på förskolan. Genom arbetet med normer synliggör och konkretiserar vi grundläggande demokratiska värden.

Särskilt stöd och behov

Barn i behov av särskilt stöd ska ges den omsorg de behöver. Detta gäller inte bara fysiska eller intellektuella förutsättningar, utan kan också handla om barnens sociala situation som påverkar dem hemma såväl som i förskolan.

Stödet utformas utifrån den enskildes behov. På organisationsnivå kan det handla om anpassningar av den fysiska tillgängligheten, på gruppnivå om den sociala tillgängligheten och på individnivå om den pedagogiska tillgängligheten.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete pågår under hela året och följs upp på enhetens samtliga APT, veckomöten, möten i enhetsnivå och planeringsdagar. Medarbetarna är delaktiga i arbetet och arbetslagen utformar arbetsplanen utifrån aktuell barngrupp och dess behov.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Dokumentation som har samlats in under en längre tid är en viktig del av utvärderingen av den pedagogiska verksamheten och personalens självvärdering av verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad