Barn målar ett ansikte med målarfärg.

Förskolan Björnsonsgatan 4

Björnsonsgatan 4/Grundtvigsgatan 21

Visa på karta

Förskolan Björnssonsgatan 4 har 6 avdelningar. Vi har en stor gård med plats för lek och äventyr och närhet till park och skog.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Björnsonsgatan 4 vill vi att barn och vårdnadshavare ska känna glädje och gemenskap i sin förskola. Arbetet med barnen utgår från förskolans läroplan och vilar på demokratiska grunder. Vi bedriver en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande och präglas av en tillitsfull och välkomnande miljö. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket bland annat innebär att vi utgår från barns olika erfarenheter, förmågor, kompetenser och intressen när vi startar olika processinriktade arbeten tillsammans med barnen.

Vi använder oss av lyssnande, reflektion, pedagogisk dokumentation och olikheter som viktiga redskap för att föra vårt arbete framåt samt utmanar barnen vidare i deras lärprocesser. Vi lägger stor vikt vid att skapa demokratiska mötesplatser och meningsfulla sammanhang för barnen under hela dagen där de får tillgång till många olika uttryckssätt och språk. Vi, pedagoger, ser oss som medforskande och ställer öppna och produktiva frågor till barnen där de får möjlighet att med sin kreativitet och fantasi fundera ut och skapa olika teorier och lösningar.

Utifrån vårt processinriktade arbetssätt erbjuds barnen, i mindre grupper, att undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden samt specifika frågeställningar. Barnens tankar och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation.

Inne- och utemiljö

Vi på förskolan Förskolan Björnsonsgatan 4 arbetar för att erbjuda barnen en genomtänkt, välkomnande, estetisk, tydlig och varierande miljö, både inne och ute, som möjliggör för lek, utforskande och lärande. Vi arbetar för att det ska finnas en basmiljö i varje grupp och sedan göra tillägg i miljön efter barngrupp, behov, aktuellt intresse och den nutidskultur som speglar vårt samhälle och upptar barnens tid och tankar idag.

Kost och måltider

Vårt mål är att barnen serveras en tilltalande, varierande och näringsriktig kost. Vi följer livsmedelverkets råd att servera fisk minst två gånger i veckan samt att servera vegetariska maträtter minst en gång i veckan ur ett hälsosamt och miljövänligt perspektiv.

Vi samtalar med barnen om vad vi äter, vart maten kommer ifrån och hur vi tar hand om våra matrester.Vi strävar efter att köpa in ekologiska/kravmärkta livsmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Mål och vision

Vår pedagogiska vision är att samtliga barn som går på förskolan får det de har rätt till. Att de får ingå i meningsfulla sammanhang där de har möjlighet att leka, lära och utvecklas, både individuellt och tillsammans med andra. Vårt mål är att barnen, när de slutar förskolan för att gå vidare mot nya äventyr, ska få med sig en tillit till sin egen förmåga, sunda demokratiska värderingar och en positiv framtidstro.

Vi erbjuder barnen att arbeta processinriktat, det vill säga; vi lägger stort fokus och vikt vid själva processen, hur barnen kommit fram till olika teorier och lösningar. Innan vi startar upp ett processinriktat arbete med barnen i fokus går vi, pedagoger, alltid igenom vilka möjligheter som finns med det valda ämnet/området, exempelvis; språkliga & kommunikativa, matematiska, naturvetenskapliga, tekniska, motoriska, demokratiska, existentiella, estetiska med mera. Det gör vi för att försäkra oss om att vi kan uppfylla strävansmålen i de olika styrdokument vi har att förhålla oss till, bland annat; Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016), EVP 2017, Likabehandlingsplanen samt FN:s barnkonvention.

När vi startar upp ett arbete tillsammans med barnen intervjuar vi de äldre barnen, både individuellt och i grupp, för att höra deras tankar och funderingar kring det valda ämnet och hur de tänker att vi kan gå vidare för att hitta en frågeställning som fördjupar arbetet. Med de yngsta barnen är vi lyhörda och lyssnar in för att få en förståelse för deras intressen.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad