Förskolan Ankarstocksvägens byggnad och utemiljön med lekplats.

Förskolan Ankarstocksvägen 12–14

Ankarstocksvägen 12–14

Visa på karta

Förskolan Ankarstocken är en av fem förskolor i förskoleområde 2. På Förskolan Ankarstocksvägen i Bällsta ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling i en omsorgsfull och trygg miljö. Vi har lokaler anpassade för lek, lärande och skapande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogik bygger på det omsorgsfulla lärandet, hållbarhet och barnens lustfyllda lek. Barnens utveckling och lärande sker utifrån deras egna förutsättningar, erfarenheter och intressen.

Pedagogernas uppgift är att stötta, finnas nära samt utmana barnens lärande. Vår uppgift är också att möjliggöra barnens utveckling av olika förmågor, till exempel att lyssna, berätta, kommunicera, ställa frågor, använda matematiska begrepp och teknik.

Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande. De lär sig samarbeta och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för demokratiska värderingar på förskolan och i samhället.

På förskolan får barnen fundera, utforska och problematisera i små grupper kring deras frågor. Vi arbetar projektinriktat med temat ”hållbar utveckling” tillsammans. I mötet med varandra och med olika uttryckssätt får barnen möjlighet att lösa problem och söka svar på sina frågor.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa lokaler väl anpassade för förskoleverksamhet med plats för lek, lärande och skapande. Vår pedagogiska miljö är under ständig utveckling och vi lägger stor vikt vid att anpassa miljön efter barnens intressen och pågående projekt.

Vi använder naturen i lärandet och förskolan har skog, park och gröna ytor intill knuten.

Kost och måltider

Vi ser måltiderna som en viktig del i vårt pedagogiska arbete och i arbetet för jämlik hälsa. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, goda matvanor och gemenskap. Det är också en förutsättning för att orka leka, lära och utvecklas.

I våra inköp av livsmedel väljer vi ekologiska alternativ så långt det är möjligt. Vi har i dagsläget catering som levererar god, näringsriktig mat. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Vi arbetar för ett omsorgsfullt lärande av högsta kvalitet. Förskolan har en öppen och trygg lärandemiljö där ansvarstagande och delaktighet ständigt är under utveckling. Vi arbetar med demokratiska värderingar som lägger grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

I en omsorgsfull och trygg miljö på våra förskolor ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Vi har tagit ställning för en människosyn, en kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. Detta innebär att vi tror på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande samt genomsyrar hela förskolans verksamhet. I leken tränar barnet alla sina färdigheter, bearbetar upplevelser, testar tankemodeller, fantiserar och prövar.

Leken främjar även social kompetens. I förskolan får barnen vänner, här finns också spännande material som berikar leken. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

För att synliggöra barnens intressen, erfarenheter och behov samt driva ett utforskande och processinriktat arbete framåt arbetar förskolorna med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar för att göra vår förskolemiljö tillgänglig för alla barn och utformar den pedagogiska verksamheten utifrån alla barns individuella förutsättningar. För oss är ett inkluderande arbetssätt viktigt.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad