Förskolans gård

Föräldrakooperativet Tallgubben

Gubbängsvägen 81

Tallgubbens föräldrakooperativ består av en åldersintegrerad avdelning med 17 barn. Vi har en verksamhet som sätter barnet i fokus och som genomsyras av upptäckarglädje. Hos oss ska barnen känna sig sedda, bli utmanade och känna trygghet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://tallgubben.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tallgubben drivs som ett kooperativ vilket ger föräldrarna möjlighet att få en stor insyn i förskolans pedagogiska arbete. Samarbetet mellan pedagoger och familjer är en stor fördel. Vi arbetar med och inspireras av olika pedagogiker. Viktiga ledord för oss som vi arbetar med kontinuerligt är:

  • kompetenta och medbestämmande barn
  • medforskande och närvarande pedagoger
  • jämlikhet, demokrati, empati och miljön som den tredje pedagogen.

Läroplanens mål ligger hela tiden till grund för vårt arbete. På Tallgubben arbetar vi mycket med skapande och olika uttryckssätt, detta för att lyfta barnens olika kompetenser och sätt att lära sig. Vi förlägger mycket av vårt lärande och vår verksamhet utomhus, där utforskar vi de fina skogsområden och parker som finns i vårt närområde. Hållbar utveckling med återvinningsmaterial och ekologisk mat är viktigt för oss. Vi strävar också efter att hen så giftfri förskola som möjligt.

Inne- och utemiljö

Vi strävar efter en miljö, både inne och ute, som är tillåtande och tillgänglig för barnen. Vi har en stor gård i anslutning till förskolan, men utnyttjar också ofta närområdet och dess fina natur och parker. De pedagogiska miljöerna inomhus är föränderliga och följer barnens intressen och behov. Material och leksaker finns på barnens nivå. De pedagogiska miljöerna är uppbyggda kring mötesplatser, där barnens ska kunna utforska, leka och skapa tillsammans.

Kost och måltider

På Tallgubben har vi ett eget kök med anställd kock och pedagogiska måltider. Vi har en stor andel ekologisk mat med stor variation i kosten. En del av måltiderna är vegetariska och vi anpassar oss efter barnens kost och allergier. Måltiderna ser vi som ett rikt tillfälle till lärande, där vi kan diskutera och reflektera tillsammans med barnen.

Mål och vision

Vår vision är att barnen som går hos oss ska känna sig trygga, att de ska få vara sig själva och att deras intressen och behov styr verksamheten. Detta uppnår vi genom närvarande pedagoger som utmanar barnen där de befinner sig i utvecklingen. Vi utgår ifrån att barn är kompetenta och strävar efter att de ska utveckla sin nyfikenhet och sina utforskande sidor. Barnens intressen leder hela tiden arbetet framåt och pedagogerna lyfter deras olika idéer och kompetenser. Vi arbetar processinriktat.

Det sociala samspelet är hela tiden i fokus och vi arbetar på olika sätt med barnen för att utveckla detta. Vi har samlingar, lekar och aktiviteter med fokus på kamratskap, turtagning, samarbete och att lyssna på varande. Vi vill att barnen ska känna glädjen i att samarbeta mot ett gemensamt mål och bygga upp deras empati för varandra och andra människor.

När barnen lämnar förskolan ska de vara rustade inför framtiden som demokratiska individer. De ska vara införstådda i sina rättigheter och skyldigheter. De ska veta att alla är lika mycket värda och att solidaritet är en viktig egenskap.

Vi uppnår läroplanens mål genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Där ingår pedagogisk dokumentation, reflektion i arbetslaget över barnens lärande och vidare planering utifrån barnens intressen och behov, samt efter läroplanens olika områden. Vi sätter upp mål för vår verksamhet och utvärderar dem kontinuerligt.

Mer om oss

Ett föräldrakooperativ kräver lite mer av dig som förälder. Kooperativet drivs av en styrelse som består av medlemmar i föreningen, det vill säga föräldrar. Det förväntas av varje familj att en förälder ingår i styrelsen minst en period om två år. Alla föräldrar ska också ingå i någon av våra olika arbetsgrupper, exempelvis vaktmästeriet som ansvarar för inne- och utemiljön, ekonomigrupp, kommunikationsgrupp och så vidare.

Övrigt

Om personalen är sjuk tar föräldrakooperativet i första hand in fasta vikarier (ej via vikariepool) och i andra hand vikarierar föräldrarna, enligt ett så kallat joursystem. Du skall alltså ha ett jobb som går att kombinera med löpande jour. All drift av Tallgubben sköts av föräldrarna, som städning, målning och reparationer. Varje familj städar lokalerna under så kallade städveckor vilket blir 3-4 städveckor per år, dessutom ordnas storstädning och fixardagar ett par gånger per termin. Visst arbete krävs alltså, men i gengäld får du god omsorg, hög personaltäthet, engagerad personal och nöjda barn. Dessutom är det ett stort plus att du lär känna andra barn och föräldrar!

Hitta hit

Uppdaterad