Barnen på förskolans gård

Föräldrakooperativet Sture

Lästringevägen 16

En småskalig, familjär förskola, som ligger i en villa i Örby. Vi har en härlig naturtomt med träd, gräs och buskar. Hög personaltäthet ger utrymme att möta varje barns olika behov. Vi gör dagligen utflykter till skogen, parker eller till bibliotek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
15 %
Webbplats
http://www.forskolansture.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Fokus ligger på att utbildningen ska vara trygg, kreativ och meningsfull för barnen och deras lärande. En trygg och lärande miljö ger trygga, självständiga och nyfikna barn. Intelligenta barn behöver intelligenta miljöer. Vi arbetar ständigt med att förankra värdegrunden och likabehandlingsplanen i vår utbildning och hålla den levande i det dagliga arbetet.

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt, vilket innebär att vi jobbar på ett sätt som ger barnen möjlighet att i ett kollegialt lärande utforska samt experimentera på olika sätt utifrån sina tankar, hypoteser och erfarenheter. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi utvecklingen och lärandet samt kvaliteten i utbildningen.

Olikheter lyfts som något spännande och värdefullt i sammanhang såsom sagoläsning, musik, bild, dans, olika projektarbeten uppmärksammar barnen på olika kulturer med mera.

Vi bemöter barnen efter deras person och inte efter deras yttre. Vi uppmuntrar barnen att se varandras kompetenser så att de kan ta hjälp av varandra och se varje individ som en nödvändig del av världen. Med ett normkritiskt perspektiv reflekterar vi över våra invanda tanke- och beteendemönster och försöker hjälpa varandra att hålla den pedagogiken levande i verksamheten. Vi synliggör våra värderingar och de normer som styr oss i de dagliga mötena med barnen genom att diskutera och fördjupa oss i värdegrundens olika begrepp. Vi har även en ”normkritisk checklista” som hjälp för att skapa könsneutrala stationer.

Inne- och utemiljö

Vi formar miljöer inne och ute, som är tillgängliga, tydliga, estetiska, föränderliga, samt möjliggör valmöjligheter och variation för att kunna möta barnen i deras funderingar och intresse . Det ger även barnen möjlighet att påverka och ha inflytande över sin vardag. Förskolans miljöer ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan människor, ting och händelser. Den regelbundna utevistelsen ser vi som en viktig del av utbildningen.

Kost och måltider

Maten och måltiderna är något som värderas högt på vår förskola. Vi har en egen kock som lagar all vår mat i förskolans kök. Detta ger oss en unik möjlighet att laga god och bra näringsrik mat från grunden. Köket har också ett nära samarbete med den pedagogiska verksamheten. De råvaror som barnen har odlat fram tas tillvara och används i matlagningen efter säsong. Vi brukar samtala med barnen vid lunch kring maten, ingredienserna och näringsinnehållet.

Mål och vision

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Skolverket (2018). https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

Förskolan skall vara en mötesplats för relationer och interaktion mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger, samt en plats där man kan bygga kunskap tillsammans.

Trygghet är en förutsättning för att kunna lära och utvecklas. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och blir startpunkten i utbildningssystemet. Omsorg, lärande och lek hänger ihop och bildar en helhet för barnet. Den pedagogiska verksamhet präglas av att ta sin utgångspunkt i barnens nyfikenhet, tankar och intressen. Vi har ett genuint intresse för barnens välbefinnande, lärande och utveckling. Vårt fokus ligger på barnens styrkor, intressen, kompetenser och förmågor. Vi tror även starkt att barns delaktighet och inflytande bidrar till ett ökat lärande. ​Vi utgår ifrån ​att alla barn är kompetenta och unika. Hos oss blir alla barnen sedda och får vara sitt bästa jag. ​Vårt förhållningssätt till barnen bygger på att vara ​nyfiken, medforskande, engagerad och en aktiv lyssnare​. ​Vi lyfter olikheter som något spännande och värdefullt i olika sammanhang såsom högläsning, musik, bild, dans, olika aktiviteter samt projektarbeten. Vårt främsta mål är att barnen ska minnas sin tid på förskolan som meningsfull, spännande, rolig och utvecklande.

Mer om oss

Förskolan är ett föräldrakooperativ, som drivs som en ekonomisk förening. Vårdnadshavare blir medlemmar i vår ekonomiska förening och det medför ansvar för att bidra med insatser i verksamheten, så som deltagande i styrelsen, arbetsgrupper, fixardagar, städveckor samt jourinsats vid behov.

Förskolan har beviljats undantag från öppenhetskravet i skollagen, vilket innebär att deltagande från vårdnadshavare i dessa arbetsinsatser är en förutsättning för att få inneha plats på förskolan.

Övrigt

Vi följer Stockholms stads köregler för intagning och plats i förskola vilket innebär följande ordning:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Vi har en huvudintagning som sker augusti då de platser som blir lediga när barnen som går till förskoleklass i skolan ska ersättas. Utöver det tar vi in barn om någon plats blir ledig, då följer vi de köregler som gäller.

Vi följer Stockholms stads regler om maxtaxa.

Hitta hit

Uppdaterad