Föräldrakooperativet Smått & Gott

Sjösavägen 4

Visa på karta

Smått & Gott har plats för 35 barn i åldrarna ett till sex år. Här arbetar i dag åtta pedagoger som alla är utbildade inom barnomsorgen, vi har en kock. Vi har två avdelningar. Pärlan är vår småbarnsavdelning och de större barnen går på Diamanten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
3,4
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://smattogott.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån läroplanen och skollagen med målsättningen att ge varje barn utrymme att utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Vi arbetar och följer läroplan för förskolan (Lpfö 18) och konkretiserar läroplanens alla mål genom Reggio Emilia-inspirerad pedagogisk. Vi arbetar ofta utifrån ett i förväg fastställt tema. Inom ramen för detta arbetar vi projektform, där vi planerar, följer upp, analyserar och dokumenterar barnens lärande och utveckling. Vi arbetar i små grupper för att varje barn ska få möjlighet att synas och höras i varsamheten.

Vi arbetar för hållbar glädje och utveckling. För barn är världen en spännande plats. Det finns så mycket att upptäcka och uppleva. Barn som uppmuntras att uppleva världen tycker att detta är roligt. De växer som människor. Vi vill underhålla den glädjen och stimulera barnen till ännu fler upptäckter.

Vi vill också bidra med insikten att världen är skör och att vi måste vara rädda om den. Vi arbetar därför med jordnära saker som odling och återvinning. Vi vistas ute i naturen och i närområdet varje dag under hela året, eftersom vi anser att naturen är viktig för oss och vill ge barnen positiva upplevelser och möjlighet att utforska sin omvärld.

Hälsa är ett annat centralt begrepp i verksamheten. Vi lär barnen att förstå rörelsens betydelse för välbefinnandet. Våra barn får mycket motion genom lek och rörelse.

I vår ateljé använder barnen skapandet som ett sätt för att utforska sig själva och världen runt omkring.

Inne- och utemiljö

Smått & Gott har en stor fin gård med varierande terräng som uppmuntrar till lek och rörelse, nyfikenhet och utmaningar. På gården finns det gott om fruktträd, bärbuskar och goda odlingsmöjligheter.

Våra lokaler är stora och ljusa med många små rum som ger goda möjligheter att arbeta i små grupper. Vi har en stor och luftig ateljé där barnen skapar och utforskar.

Den pedagogiska miljön är tydlig, tillåtande och tillgänglig.

Kost och måltider

Nyttig och klimatsmart mat

Nyttig och klimatsmart mat är också något självklart. På Smått & Gott lagar vår kock all mat från grunden med stor passion och intresse. Även om förskolan inte är strikt vegetarisk har de vegetariska och veganska köken en given plats hos oss. Vi serverar väldigt god vegetarisk mat. Det finns alltid något för alla.

Mål och vision

Förskolan drivs som föräldrakooperativ och ska vila på demokratins grund. Vår förskola ska utgöra en naturlig mötesplats för barn och personal från närmiljön. Alla barn har samma rätt att bemötas med respekt, att få ta del av utbildningen samt att få utvecklas som individer i trygghet, harmoni och glädje. Våra barn ska lämna förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till lärande och utveckling samt hoppfullhet inför framtiden och en fortsatt nyfikenhet på att lära och utvecklas. Hela personalen och alla barn ska arbeta aktivt i en miljö där alla stöttas för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje tendens till kränkande behandling av något slag ska resultera i en reaktion.

Förskolan framhåller vikten av följande:

  • En levande grundsyn/värdegrund.
  • Tankesätt och handling ska genomsyras av vår gemensamma grundsyn.
  • Förskolan ska grundlägga ett livslångt lärande, varvid medvetenhet, glädje, nyfikenhet och god hälsa är nyckelord.
  • Varje individ ska ges goda baskunskaper och verktyg för självständigt lärande.
  • En jämställd förskola.

Övrigt

På Smått & Gott känner vi varandra

Det kooperativa skapar stora möjligheter att påverka och samverka. Mellan föräldrar, inom personalen och mellan föräldrar och pedagoger. Kooperativet möjliggör att:

  • Personalens och föräldrarnas viljor att utveckla verksamheten kan tas tillvara.
  • En stor flexibilitet där exempelvis föräldrarnas kompetenser kan integreras i verksamheten.
  • Att samarbeta skapar en trevligare stämning. Vi anordnar gemensamma festligheter, hjälper till med varandras barn och leker ofta efter förskolans slut. På Smått & Gott känner vi varandra!

Hitta hit

Uppdaterad