Flyttfågeln

Stenkilsgatan 6

Flyttfågeln har verksamhet i en nybyggd förskolebyggnad med egen gård på Stenkilsgatan 6 nära Aspuddens IP. Förskolan har plats för 8 avdelningar och är en del av Aspuddens förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5,14
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Flyttfågeln är en av sex förskolor inom Aspuddens förskolor. Inom Aspuddens förskolor vill vi ta vara på barns nyfikenhet, kreativitet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gör vi genom att utgå från att barn inte är på ett speciellt sätt utan blir till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna, samt i relation till de möjligheter och normer som förskolans utbildning erbjuder. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och vi menar att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material.

Inne- och utemiljö

Våra miljöer är föränderliga, utmanande och inspirerande och anpassas ständigt efter barngruppens intressen och behov. Inomhus erbjuder vi barnen ateljéer, byggrum och andra spännande miljöer med tillgängligt och varierande material som barnen självständigt kan ta för sig av. Vår utemiljö erbjuder möjligheter till rörelse, lek och utforskande och i vårt närområde har vi tillgång till skog, Mälaren, Vinterviken, Aspuddsparken och flera andra lekplatser som vi utforskar tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som planerar och lagar god och näringsrik mat utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och stadsförvaltningens riktlinjer. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp och att i så hög utsträckning som möjligt servera ekologiska produkter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

På Flyttfågeln anser vi att barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Vi menar att lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material. I vår verksamhet använder vi oss av ett utforskande arbetssätt genom vilket vi ger barnen möjlighet att undersöka och reflektera kring sin omvärld i samspel med andra barn och vuxna.

Vi arbetar särskilt aktivt med FN:s barnkonvention, likabehandling och begreppet kultur. Vår intention är att barnkonventionens artiklar ska hjälpa oss att tillsammans med barnen våga ställa frågor, även de obekväma, och tänka utanför givna normsystem. Vi vill medvetandegöra att det inte finns i förväg givna ramar för hur vi bör tänka och agera. Likvärdiga möjligheter ska gälla alla barn oavsett bakgrund.

Målsättningen med vårt kulturarbete är att skapa förutsättningar för att alla barn, genom möten med olika former av skapande och kultur under sin tid på förskolan, får med sig ett stort kulturkapital inför det fortsatta lärandet och utvecklingen i livet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Flyttfågeln

Hitta hit

Uppdaterad