Utemiljö med gräsplan och lekplats

Flyttfågeln

Stenkilsgatan 6-7

Visa på karta

Flyttfågeln har verksamhet i en paviljong med egen gård nära Aspuddens IP. Vi har två avdelningar för yngre barn och en för äldre barn. Vår nya byggnad på andra sidan Stenkilsgatan beräknas stå klar hösten 2020 och kommer att rymma åtta avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4,83
Andel med förskollärarexamen
37 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För oss som arbetar på Flyttfågeln är det viktigt att barnen trivs, att de är trygga och att de upplever dagen på förskolan som lustfylld. Barnen ska alltid bemötas respektfullt och deras känslor ska tas på allvar. Vi har ett arbetssätt där barnens intressen och behov står i fokus.

Det är här på förskolan vi lägger grunden till det livslånga lärandet. Vi har i uppdrag som pedagoger att utmana barnen utifrån deras intressen, erfarenheter och nyfikenhet. Vi arbetar för att barnen genom lek och i andra sammanhang får erfara och upptäcka sin omvärld. Vår ambition är att ge barnen flera möjligheter att undersöka och uttrycka sig och sina åsikter, tankar och berättelser genom till exempel teckning, sång, dans, lek, färg, lera och konstruktion. Vi ser barn som skapare av sin egen kunskap och kultur där förskolan är en social och kulturell mötesplats.

Inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning vilket betyder att ni som vårdnadshavare är med under inskolningsdagarna och tar en aktiv del i dessa. Inskolningens längd kan variera då det handlar om att vi alla är olika individer och kan behöva olika lång tid för att vänja oss och bli trygga i nya sammanhang. Vi har lagt grunden för en inskolning på 3-4 dagar, men, utifrån ert barns behov kan denna period bli längre.

Föräldrasamverkan

  • Daglig kontakt om barnens dag
  • En dokumenterad verksamhet för att du ska kunna följa ditt barns utveckling och lärande
  • Utvecklingssamtal, förskoleråd och föräldramöten minst en gång per år

Inne- och utemiljö

Våra miljöer är föränderliga, utmanande och inspirerande och anpassas ständigt efter barngruppens intressen och behov. Inomhus erbjuder vi barnen ateljéer, byggrum och andra spännande miljöer med tillgängligt och varierande material som barnen självständigt kan ta för sig av. Vår gård erbjuder möjligheter till rörelse, lek och utforskande och i vårt närområdet har vi skog, Mälaren, Vinterviken, Aspuddsparken och flera andra lekplatser som vi utforskar tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som planerar och lagar god och näringsrik mat utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och stadsdelens riktlinjer. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan och arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp och i så hög utsträckning som möjligt servera ekologiska produkter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

På Flyttfågeln anser vi att barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Vi menar att lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material. I vår verksamhet använder vi oss av ett utforskande arbetssätt genom vilket vi ger barnen möjlighet att undersöka och reflektera kring sin omvärld i samspel med andra barn och vuxna.

Vi arbetar särskilt aktivt med Barnkonventionen, likabehandling och begreppet kultur. Vår intention är att barnkonventionens artiklar ska hjälpa oss att tillsammans med barnen våga ställa frågor, även de obekväma, och tänka utanför givna normsystem. Vi vill medvetandegöra att det inte finns i förväg givna ramar för hur vi bör tänka och agera. Likvärdiga möjligheter ska gälla alla barn oavsett bakgrund.

Målsättningen med vårt kulturarbete är att skapa förutsättningar för att alla barn, genom möten med olika former av skapande och kultur under sin förskoletid, får med sig ett stort kulturkapital inför det fortsatta lärandet och utvecklingen i livet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Hösten 2020 beräknas vår nya förskolebyggnad med miljöprofil, på andra sidan Stenkilsgatan, stå inflyttningsklar. Den nya byggnaden kommer, förutom våra nuvarande tre avdelningar, rymma ytterligare fem avdelningar.

Visning hösten 2019

Vi har visning av förskolan Flyttfågeln klockan 09.00 följande datum:

  • 25 september
  • 23 oktober
  • 27 november

Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad