Förskolans gård

Drejaren

Tomtebogatan 25

Förskolan Drejaren ligger på Tomtebogatan, Norrmalm. Förskolan har stora fina lokaler och en fin bakgård att vistas på. Förskolan har plats för 24 barn i åldrarna 1-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.barnstugan-halsingegatan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

För barnens språkutveckling arbetar vi mycket med litteratur. Både för barn med svenska eller ett annat modersmål arbetar vi med Polyglutt, en app från Inläsningstjänst AB.

IKT är ett prioriterat område där både pedagoger och barn är involverade i vårt utvecklingsarbete.

Ett annat prioriterat område är att erbjuda barnen många utmaningar gällande fysisk aktivitet. Förutom utmanande utevistelser erbjuds barnen Miniröris och för de äldre barnen även besök på Friskis & Svettis.

Inne- och utemiljö

Vi har en bakgård som är mycket rolig, spännande att utforska och att leka på. Dessutom har vi nära till flera parker och med bara fem minuters gångväg till tunnelbanan eller pendeltåget kan vi även enkelt ta oss ut till skog och natur.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön "tredje pedagogen". Skapande verksamhet har en stor del i utformningen av miljön.

Kost och måltider

All mat och frukt som serveras på förskolan ska vara ekologisk så långt det är möjligt.

På förskolan finns ett måltidsbiträde som sköter servering, disk och egenkontroll gällande livsmedelshygien.

Lunchmaten som serveras på Barnstugan Hälsingegatans alla förskolor kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck.

Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se

Mål och vision

Vi låter alla barn pröva allt material och alla våra aktiviteter på deras villkor.

Vi pedagoger är medforskande och deltagande i barnens lek, rutiner, utforskande och lärande. På så sätt får vi kunskap om hur vi pedagogiskt kan handleda på bästa sätt.

Vi finns ständigt närvarande och är därmed uppmärksamma på samspelet mellan barnen.

Vi utgår ifrån barnens intressen och behov, bland annat genom samlingar, dagliga samtal och leken när vi planerar den pedagogiska verksamheten.

Vi pedagoger diskuterar kontinuerligt värdefrågor för att upprätthålla ett medvetet arbetssätt där vi visar respekt för varandra, barnen och föräldrarna.

Verksamheten prövas för att kunna genomsyras av demokratiska värderingar.

Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.

Med hjälp av olika medel såsom observationer, foton och olika alster utvärderar, analyserar och reflekterar pedagogerna verksamheten.

Utvärdering, analys och reflektion av verksamheten sker kontinuerligt hos den enskilde pedagogen, tillsammans i arbetslaget, i nätverksgrupper och till förskolechef i uppföljningar av den årligen fastställda arbetsplanen.

Varje enskild pedagog och arbetslaget har reflektionstid varje vecka.

Mer om oss

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper/projektgrupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling.

Allas tankar och åsikter tas tillvara och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete. Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ges möjlighet till att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet.

Övrigt

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar också kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Under året har vi också haft stort fokus på rörelse och kultur. Barnen har fått gå på Friskis & Svettis, tagit del av stadens kulturutbud ett flertal gånger per termin så som teater, dans och regelbundna biblioteksbesök. För de barn som ska börja förskoleklass finns en speciell skolförberedande grupp en dag i veckan. Då träffas alla blivande skolbarn från Barnstugan Hälsingegatans förskolor och gör olika aktiviteter tillsammans. Barnen har fått möjlighet under läsåret att interagera med andra barn i samma ålder från andra förskolor samt lärt känna nya vuxna kring aktiviteter på varandras förskolor, utflykter och stadens kulturutbud.

Hitta hit

Uppdaterad