Målning

Cap Mini

Tydingevägen 5

Visa på karta

Cap Mini Ek. förening är ett litet föräldrakooperativ vackert beläget i Årsta. Vi har en traditionell svensk förskolepedagogik inspirerad av Reggio Emilias filosofi, i kombination med aktuell förskoleforskning och förskolepedagogernas egen kompetens.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://capmini.wordpress.com/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I vår verksamhet utgår vi från en syn på barnet som rikt och kompetent. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska utvecklas i mötet med sin omvärld utformar våra pedagoger miljö och innehåll på ett sätt som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära och utforska omvärlden samtidigt som vi arbetar för att skapa en känsla av sammanhang, trygghet och glädje hos barnet. Ett barnperspektiv med fokus på ett etiskt förhållningssätt och barns rättigheter är centralt och en grund i verksamheten. För oss är också barnets eget perspektiv på verkligheten en avgörande del i arbetet.

Barnens intresseinriktning, förkunskaper och egna teorier är av stor vikt i projektarbeten och pedagogerna arbetar aktivt med att lyssna in och möjliggöra en fortsättning i projekten utifrån barnens tankevärld. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, då vi följer barnens intressen och följer upp deras tankar inom projekten, med verktyg som pedagogiskt dokumentation. Inom projektarbeten arbetar vi med alla målområden i "Läroplan för förskolan 98/16", med vikt att också erfara och lära i demokratiska processer.

Inne- och utemiljö

Vår närhet till naturen gör att vi ofta förlägger verksamheten i skogen för att utforska, upptäcka och röra oss vilket ger en naturlig ingång i arbetet med naturvetenskap och hållbar utveckling. Vi besöker likväl ofta olika parker i området, både i parken och i skogen utmanas även barnens grovmotorik.

På vår kuperade gård finns mycket naturmaterial, vatten, sand och leksaker för barnen att berika sin lek med.

Kost och måltider

Maten får vi från en cateringfirma som levererar god, näringsriktig och vällagad mat. Maten är helt anpassad till barnens kostbehov. Kooperativet köper i möjligaste mån ekologiska basvaror.

Mål och vision

Vår vision är att alla barn, inklusive föräldrar, ska känna en glädje att komma till förskolan där barnen blir väl bemötta och varmt välkomnade av både personal, andra barn samt av andras föräldrar. När barnen känner en grundtrygghet på förskolan och i gruppen, kan barnen uttrycka sig, ta för sig och vara fria i tanken och då blir lärandet och utbildningen lustfylld. Barnen utvecklas tillsammans i grupp, i ett relationellt lärande, där olikhet ses som en tillgång och berikar gruppen.

Vår verksamhet utformas i enlighet med förskolans styrdokument; "Läroplan för förskolan 98/16", "FN:s barnrättskonvention", "skollagen", "diskrimineringslagen" samt "Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad.

Vi arbetar medvetet med systematiskt kvalitetsarbete till exempel med aktiva åtgärder mot diskriminering, kränkningar och trakasserier, likväl som vi systematiskt följer upp våra arbetsplaner härrörande barns utveckling och lärande. IKT - (Informations och kommunikations teknologi) och pedagogisk dokumentation är verktyg i det dagliga arbetet, där vi dokumenterar barnens lärprocesser både i grupp och enskilt.

Särskilt stöd och behov

Vid behov kommer Cap Mini ge särskilt stöd till de som är i behov av det.

Mer om oss

Cap Mini använder sig av informations och kommunikations teknologi. Barnen har möjlighet att arbeta med lärplattor. Barnen letar, med pedagogens hjälp, gärna upp bilder som stöd eller inspiration när de uttrycker sig genom bild i ateljén. Barnen lyssnar gärna på musik och efterfrågar vad de vill dansa och lyssna till. Utöver det ser vi på utbildningsprogram relaterat till projekt, med en projektor.

Övrigt

Inomhus har vi en miljö uppbyggd med "rum i rummet", som ger barn lugna avgränsade platser att leka på samt en rymlig ateljé med skrivhörna. Att värna om och stödja barnets lek är centralt i vårt arbetssätt och präglar miljön inom- och utomhus. Vi arbetar med den pedagogiska miljön, som den "tredje pedagogen", där materialet ska bjuda in till utforskande och göra barnet nyfiket till att lära och målsättningen med det är ett lustfyllt lärande.

Hitta hit

Uppdaterad