Klätterställning med rutschkana

Bubblan

Hälsingegatan 16

Visa på karta

Vi finns i centrala Stockholm, inrymd i lägenheter med stora, ljusa rum. Förskolan nyttjar parken Hälsingehöjden, en stor och utmanande park. Vi har plats för 55 barn i åldrarna 1–5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
35 %
Webbplats
https://www.barnstugan-halsingegatan.se/bubblan/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

För barnens språkutveckling arbetar vi mycket med litteratur och en ”läsfarbror” är anställd för högläsning. Både för barn med svenska eller ett annat modersmål arbetar vi med Polyglutt, en app från Inläsningstjänst AB.

IKT är ett prioriterat område där både pedagoger och barn är involverade i vårt utvecklingsarbete.

Ett annat prioriterat område är att erbjuda barnen många utmaningar gällande fysisk aktivitet. Förutom utmanande utevistelser erbjuds barnen Miniröris och för de äldre barnen även besök på Friskis & Svettis.

Inne- och utemiljö

Med det fantastiska centrala läget har vi stora möjligheter att utforska närmiljön med många olika parker. Eftersom vi också har nära till bussar, pendeltåg och tunnelbana kan vi lätt ta oss ut till skog och natur.

Våra lokaler är väl tilltagna och används på ett funktionellt sätt där alla åldersgrupper få ta del av rummen. Vi erbjuder bland annat barnen bygg- och konstruktionslek och skapande i fler olika rum.

Kost och måltider

All mat och frukt som serveras på förskolan ska vara ekologisk så långt det är möjligt. På förskolan finns ett måltidsbiträde som sköter servering, disk och egenkontroll gällande livsmedelshygien.

Lunchmaten som serveras på Barnstugan Hälsingegatans alla förskolor kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck.

Matomsorgs webbplats

Mål och vision

Vi låter alla barn pröva allt material och alla våra aktiviteter på deras villkor.

Vi pedagoger är medforskande och deltagande i barnens lek, rutiner, utforskande och lärande. På så sätt får vi kunskap om hur vi pedagogiskt kan handleda på bästa sätt.

Vi finns ständigt närvarande och är därmed uppmärksamma på samspelet mellan barnen.

Vi utgår ifrån barnens intressen och behov, bland annat genom samlingar, dagliga samtal och leken när vi planerar den pedagogiska verksamheten.

Vi pedagoger diskuterar kontinuerligt värdefrågor för att upprätthålla ett medvetet arbetssätt där vi visar respekt för varandra, barnen och föräldrarna.

Verksamheten prövas för att kunna genomsyras av demokratiska värderingar.

Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.

Med hjälp av olika medel såsom observationer, foton och olika alster utvärderar, analyserar och reflekterar pedagogerna verksamheten.

Utvärdering, analys och reflektion av verksamheten sker kontinuerligt hos den enskilde pedagogen, tillsammans i arbetslaget, i nätverksgrupper och till förskolechef i uppföljningar av den årligen fastställda arbetsplanen.

Varje enskild pedagog och arbetslaget har reflektionstid varje vecka.

Mer om oss

Vi finns även på Instagram ”bubblansforskola” där vi delar med oss av vår vardag. Tillsammans skapar vi en vardag med barnens bästa i fokus.

Övrigt

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar också kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Vi har under dagen både planerade och spontana samlingar där barnen ges möjlighet till detta och där språkutveckling står i fokus.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön som vi ser som den ”tredje pedagogen”. Skapande verksamhet har en stor del i utformningen av miljön.

Hitta hit

Uppdaterad