Illustration av barn på väg till förskola.

Bryggan

Bryggvägen 13-15

Visa på karta

Förskolan Bryggan ligger på bottenvåningen i ett nybyggt flerbostadshus vid Gröndals strand. Förskolan har fyra avdelningar, kök och ligger intill en ny naturpark.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra värdeord; välkomnande, delaktighet, demokrati och utforskande uttrycker det etiska förhållningssätt vi arbetar efter och som ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Genom ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska. Vi tar tillvara barnens erfarenheter, behov och intressen men utmanar dem också vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Fantasi, humor och lek bidrar till att synliggöra och inspirera barnens nyfikenhet och lust till att utforska och upptäcka världen. Vi reflekterar tillsammans med barnen över hur vi kan utmana tankar och teorier för att vidga deras perspektiv. Den medforskande pedagogen utforskar, upptäcker, leker, dokumenterar, reflekterar och lär tillsammans med barnen. Det handlar om att synliggöra det enskilda barnets lärande och gruppens betydelse för de olika individernas lärande. Vi organiserar därför för barnen i olika gruppsammansättningar och i mindre sammanhang som främjar kommunikation, dialog, utbyten av tankar och idéer.

Vår pedagogiska dokumentation ger familjen insyn i barnens vardag på förskolan. Vi kommer regelbundet att skicka verksamhetsbrev där vi beskriver vad som är på gång i grupperna. Vi kommer också att ha föräldramöte en gång per termin.

Vi har en introduktion där du som förälder är aktiv, upplever och lär känna den nya verksamheten tillsammans med ditt barn.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en mindre utsläppsgård och använder därför även de parker som finns i närområdet för utevistelse. Intill förskolan ligger en nybyggd naturpark och förskolan har naturen och Mälaren inpå knuten.

Kost och måltider

Förskolan har ett stort fint kök med en kock som lagar mat från grunden. Vi vill erbjuda barnen god, nyttig husmanskost. Vi utgår från stadsdelsförvaltningens typmatsedel som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi försöker i den mån det går använda oss av KRAV, ekologiskt och närproducerat.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Den pedagogiska verksamheten utgår från målen i förskolans läroplan, skollagen, barnkonventionen, likabehandlingsplanen samt stadens nämndmål som blir våra särskilda pedagogiska åtaganden. Vår vision för vår verksamhet är att alla barn är välkomnade, delaktiga, ingår i demokratiska processer och utforskande undervisning sammanvävt med omsorg och lek. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Kunskap konstrueras och byggs tillsammans med andra människor, i samspel med miljö material och situationer. Barn är inte på ett visst sätt utan blir till på olika sätt i relation till de sammanhang de deltar i.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visning av förskolan hösten 2019

Tisdag 8 oktober klockan 09.15.

Välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad