Lokal med vit fasad och trädäck utanför.

Bryggan

Bryggvägen 13-15

Visa på karta

Förskolan Bryggan ligger på bottenvåningen i ett flerbostadshus vid Gröndals strand. Förskolan har fyra avdelningar, kök och ligger intill en naturpark.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,68
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans pedagogiska arbete syftar till att ge barnen en lärorik verksamhet där lärande, utveckling och omsorg bildar en helhet. Vårt värdegrundsarbete inkluderar kollegialt lärande, delaktighet och inflytande, lyssnande och samarbete. Barnen får möjlighet att ingå i meningsfulla sammanhang som stödjer deras kunskaps-, språk- och identitetsutveckling samt ansvarskänsla.

Våra pedagoger har ett utforskande arbetssätt med fokus på barnens intressen och behov. Barnen får uttrycka sig på olika sätt för att utveckla lusten till kunskap, kreativitet och skaparglädje. Det kan till exempel vara genom

 • bild och form
 • rörelse
 • drama
 • rim och ramsor
 • teater- och biblioteksbesök
 • sagostunder
 • naturupplevelser.

Vi arbetar för att varje barn ska känna sig delaktig och få sin röst hörd. Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla: Vad jag känner, vad jag kan, så här tycker jag – för att öka förståelsen och respekten för varandras olikheter. Vi lägger stor vikt till barnens språkutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med ett projekt- och temainriktat arbetssätt. Vi värnar om en god samverkan med vårdnadshavare och fokuserar på ett respektfullt bemötande och allas lika värde.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen gård som inbjuder till lek, utforskande, rörelsefrihet och grovmotoriska utmaningar. Vi erbjuder daglig utevistelse i en välkomnande och tilltalande utomhusmiljö med variationsrikt material som inspirerar barnen att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper.

Vi lägger stort fokus på miljön som ”den tredje pedagogen” för att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande och lek. Miljön är genomtänkt ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av förskolans verksamhet. Vi arbetar för att främja en hälsosam livsstil med goda matvanor, social samvaro och miljömedvetenhet. Måltider har en pedagogisk betydelse för att ge barnen en positiv upplevelse och förståelse om mat och hälsa. Maten serveras i en lugn och trivsam miljö och är god, varierad, näringsrik och anpassad efter barnens behov.

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp av ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Bryggan ingår i Gröndals förskolor som är en del av Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor. Vår verksamhet ska vara trygg, lärorik och rolig – och genomsyras av arbetsglädje och nyfikenhet där vi utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.

Värdegrund

På Gröndals förskolor ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling!

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi har olika pedagogiska forum och nätverksgrupper som dialogmöten och den pedagogiska miljögruppen. I vår IKT-grupp kan pedagogerna reflektera över den pedagogiska verksamheten, utbyta idéer med varandra och ta del av forskning, litteratur och föreläsningar.

Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet genom dokumentation, kvalitetsredovisning, WKI, APT, dialogmöten, arbetslagsmöten och i andra forum.

Övrigt

Visning av förskolan

Den 13/3 2024 klocka 09:30

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Bryggan

Hitta hit

Uppdaterad