Tecknad bild

Blåsutgården

Blåsutvägen 38

Visa på karta

Vi bidrar till att skapa nyfikna barn som har en tillit till sin egen förmåga och som står väl rustade för livets alla med- och motgångar! I vår verksamhet har våra barn tillgång till en miljö som stimulerar deras nyfikenhet och lust att lära.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
107
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
35 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra barn har möjligheter att vara delaktiga på sina egna villkor och utmanas att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. De verktyg vi använder för detta är engagemang och kunskaper hos våra pedagoger samt en medveten satsning på inomhusmiljön.

Blåsutgården består av fem avdelningar, som är belägna på Blåsutvägen, nära Blåsuts tunnelbanestation. Det är tre småbarnsavdelningar och två mellanbarnsavdelningar.

INFORMATIONSTRÄFFAR

Välkommen till föräldravisning den 24/9, 29/10, 26/11 och 17/12 kl. 09.30 på Blåsutgården 2018.
Ring och meddela att ni vill komma på telefonnummer: 08-508 14 253.


Inne- och utemiljö

Vi har en miljö som gör det möjligt för barnen att i stor utsträckning själva välja vad de vill göra. Det mesta finns tillgängligt för barnen så att de inte är beroende av någon vuxen. Detta medför bl.a. att barnen lär sig att välja, att ta ansvar och att vara rädd om materialet. Materialet är rikligt och varierat och anpassas efter barnens intresse och behov. Förskolan har i sin närhet flera grönområden. Det är också enkelt att ta sig till Flatensjön.

Kost och måltider

Hos oss lagas all mat av våra kokerskor, vi har en stor andel ekologiska livsmedel, ca 25%. Vi följer stadsdelens riktlinjer för mat och måltider.

Mål och vision

Inför varje nytt verksamhetsår gör alla enheter inom Stockholms Stad en verksamhetsplan, VP. Den beskriver de åtaganden som är framtagna dels utifrån vad politikerna anser att vi ska arbeta med men framför allt de uppdrag vi har från Läroplanen, LpFö 98/10. Verksamheten utvärderas sen i kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen, VB. I samband med verksamhetsplanen skriver vi också våra kvalitetsgarantier. Se separata länkar i Jämför service.

Till vår hjälp i vårt utvärderingsarbete har Stockholms Stad tagit fram en kvalitetsindikator. ”Resultaten av förskolans verksamhet behöver tydliggöras och synliggöras. Därför har Stockholms stad inför 2009 bestämt att alla arbetslag vid kommunala förskolor ska använda detta material för att bedöma hur väl kvaliteten i förskolans processer motsvarar läroplanens krav och intentioner. Materialet har reviderats inför 2013.
Ett annat viktigt syfte med materialet är att bidra till diskussioner och reflektioner om den egna verksamheten. Arbetet med självvärderingen ger även underlag till förskolans utvärdering och till att identifiera utvecklingsområden i verksamheten. Tillsammans med andra underlag kan självvärderingen bidra till en analys av förskolans resultat och därmed bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet.”

Vi gör en självskattning utifrån vad vi erbjuder barnen i vår verksamhet, deras möjlighet till delaktighet, värdegrund och förhållningssätt och pedagogiskt material och miljö.

Mer om oss

Förskolan arbetar på många sätt för att utveckla och inspirera varje barn i sitt lärande. Med nyfikenhet utforskar vi också hur IT/digitalt lärande blir en del av vardagen. Vi arbetar också med att barnen ska utveckla olika kunskaper och färdigheter inom matematik, natur och teknik och språk. De får också stöd i att utvecklas socialt och till att bli trygga individer med en tro på sig själva och en känsla av att de duger. H

Övrigt

Vi har nu aktivt börjat arbeta med att öka våra kunskaper om vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor. Ett uppdrag vi har i läroplanen är att bryta traditionella könsrollsmönster och därmed ge alla barn en ökad möjlighet att välja vad de vill göra, uttrycka sig mm utan att vara styrda utifrån att man är pojke respektive flicka.

Många av våra pedagoger har gått kurs i barnyoga och det används tillsammans med barnen.

Föräldravisning av förskolan 2019

Föräldravisning av förskolan är:

  • måndag 30/9 kl.9.30
  • måndag 28/10 kl.9.30
  • måndag 25/11 kl.9.30

Ring tel.nr. 08-508 14 253


Hitta hit

Uppdaterad