Fotografi, klätterställning på gård.

Blåsutgården

Blåsutvägen 38

Visa på karta

Förskolan Blåsutgården ingår i enheten Blåsut/Dalens förskolor. Enhetens utgångspunkt är att bedriva en utbildning som är trygg, rolig och säker. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Blåsut/Dalens förskolor bedriver en god pedagogisk verksamhet som vilar på en demokratisk grund med hög kvalitet. Medarbetare ska genom undervisning i vår utbildning utmana och stimulera barnen i dess utveckling med utgångspunkt från förskolans läroplan och övriga styrdokument. Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik och barnen ska få den omsorg och närhet de behöver för sin utveckling och vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Genom en god samverkan med vårdnadshavare ska de känna sig trygga i att lämna sina barn hos oss. Alla medarbetare ska ha en öppen, lyhörd dialog och kommunikation med vårdnadshavarna om det enskilda barnet samt förskolans mål, innehåll och arbetssätt.

Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra barnens lärprocesser, arbetslagens arbetssätt och de normer och värderingar som genomsyrar utbildningen.

Ledningen har tillsammans med förskollärare, barnskötare och kockar ansvaret för kvaliteten i förskolan och för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inne- och utemiljö

Blåsut/Dalens förskolor har en miljö där vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns olika sinnen samt att förskolan erbjuder en utmanade och stimulerande miljö, inne och utomhus.

Förskolan Blåsutgården har funnits sedan 1943, namnet på barnstugan var då Johanneshovsgården.

Idag är förskolan Blåsutgården placerad på de nedre våningarna i ett hyreshus. Förskolan har en rymlig gård på baksidan av huset med både sandlåda, klätterställning och utrymme för cyklar.

Kost och måltider

Hos oss lagas all mat från grunden och med hög andel ekologiska livsmedel. Vi likt alla kockar i Enskede-Årsta-Vantör använder sig utav kostdatasystemet Matilda som möjliggör näringsriktiga måltider.

Mål och vision

På Blåsut/Dalens förskolor ska alla barn känna sig delaktiga och få möjlighet till att vara medskapare i sin egen miljö. Barnen ska möta aktiva och intresserade vuxna som skapar förutsättningar för lek och lärande.

Alla medarbetare på Blåsut/Dalens förskolor arbetar i relation med läroplansmålen och har ett medvetet förhållningssätt och arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Vi strävar efter likvärdighet och delaktighet på alla förskolor i enheten.

På våra förskolor ska alla vuxna känna sig delaktiga och medskapare av sin arbetsmiljö. De ska känna ett ansvar i hur hen bemöter andra och påverkar sin arbetsplats och i hur den fungerar.

Verksamheten ska präglas av glädje, meningsfullhet, helhetssyn och flexibilitet. På vår enhet ska alla mötas med respekt och inga former av förtryck och handlingar som leder till att barn, vårdnadshavare eller medarbetare känner sig kränkta får förekomma. Olikheter ska ses som en tillgång och tas tillvara. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter till inflytande och utrymme i verksamheten. Barnen oavsett könstillhörighet ska känna sig trygga hos oss så att de utvecklar sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära.

Övrigt

Digital rundvandring

Här kan du få en digital rundvandring på förskolans lokaler.

Digital rundvandring

Hitta hit

Uppdaterad