En gul enplansbyggnad med en lekställning framför.

Björinge, Björingeplan 1

Björingeplan 1/Faringeplan 8

Våra förskolor arbetar för att göra barnen medvetna om vikten att främja en hållbar livsmiljö. Varje dag har vi fysiska aktiviteter utomhus. Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
78
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel legitimerade förskollärare
26 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Björinge består av avdelningarna Lejonet och Igelkotten. Hos Igelkotten går de yngre barnen och hos Lejonet går de äldre. Materialet på avdelningarna utgår från läroplanens målområden: skapande, bygg- och konstruktion, naturvetenskap, matematik, teknik, språk, information och kommunikation. Förskolans gård är inhägnad med staket och rymmer sandlåda, klätterställning och asfalterade lekytor. De yngre barnen har tillgång till en egen liten gård. Vi odlar varje år på gården.

Inne- och utemiljö

Ljusa och barnanpassade lokaler där vi har en spännande pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för en hållbar livsmiljö och har Grön Flagg på förskolan. Har inriktning idrott och hälsa, samt natur och miljö. Förskolan arbetar utifrån lokala styrdokument, samt erbjuder en trivsam och stimulerande miljö som utmanar och lockar till kreativ lek och lärande. Vi strävar efter att sätta barnens behov i centrum och arbetar för att tiden på förskolan ska vara lustfylld, inspirerande och utvecklande.

Kost och måltider

Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov. Kosten kan också anpassas till barns allergier utifrån medicinska behov. Av de livsmedel vi använder är cirka 40 procent ekologiska varor. Vi har en kostbroschyr som alla vårdnadshavare får.

Mål och vision

Björinges värdegrund och vision:

Det är vårt ansvar som pedagoger att upprätthålla dessa värden genom att agera som goda förebilder. Vi vill att alla barn på förskolan;

  • Ska få uppleva jämlikhet, samhörighet, delaktighet, ömsesidig respekt och hänsyn.
  • Ska vara trygga, känna glädje och må bra på förskolan.
  • Ska få vara nyfikna och ha samma möjligheter till att lära och söka kunskap.
  • Ska få uppleva att jag är bra som jag är och jag är viktig för andra människor i min omgivning.
  • Ska lägga en grund för det livslånga lärande och ha en positiv vision och drömmar om framtiden.

Särskilt stöd och behov

Östra Tensta förskolor har tre regionala smågrupper för barn i behov av särskilt stöd. En av avdelningarna riktar sig mot allergi, astma och infektionskänslighet. Plats till dessa avdelningar söks genom stödenheten för förskolan på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Mer om oss

Om vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan de vända sig till avdelningspersonalen i första hand. Vi noterar det på vår blankett för synpunkt och klagomålshantering. Klagomål och synpunkter kan göras muntligt, via e-post, via brev, telefon eller vid den årliga utvärderingen av verksamheten. Rektor informeras alltid omedelbart vid större klagomål. Synpunkter tas upp under våra avdelningsmöten. Vi försöker åtgärda det som ligger inom vårt uppdrag.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad