Grafik på förskola, barn och lekplats.

Birkagårdens förskola, Sol-Ägget

Birkagatan 16

Vi arbetar enligt förskolepedagogik där leken och lärandet är centralt. För oss är det viktigt att varje barn känner sig trygg på förskolan, en förutsättning för utveckling och lärande och en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
https://www.birkagarden.se/

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Birkagårdens förskolor en del av Stiftelsen Birkagården. Birkagården är en hemgård grundad 1912 och har som mål att skapa mötesplatser mellan människor. Vi är politisk och religiöst obundna.

Birkagården driver förutom förskolor även kollo, fritidsklubb, ungdomsverksamhet, kulturprogram, hobbykurser, sagoverkstad, kafé och hyr ut lokaler.

Birkagårdens förskolor arbetar enligt traditionell förskolepedagogik där leken och lärandet är centralt.

För oss är det viktigt:

 • att varje barn ska känna sig trygga på förskolan.
 • att ha en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn.
 • att ge varje barn närhet och uppmärksamhet, men även att barnen har glädje av ingå i en grupp.
 • att pojkar och flickor ska få lika mycket plats.
 • att ge barnen utvecklande, lärande och roliga utmaningar.
 • att ta vara på barnens kompetens.
 • att hellre säga ja än nej – att bejaka barnens initiativ.
 • att dagarna på Sol-Ägget ska vara lustfyllda.

Vi är en förskola med 18 barn i blandade åldrar med tre - fyra pedagoger.

Vi arbetar ständigt för att förändra och utveckla våra olika miljöer. På senare år har vi arbetat mycket med att rensa bort kemikaliefarliga leksaker och tänker naturligtvis på det vid inköp.

Värdeord för Birkagårdens förskolor:

 • Glädje
 • Engagemang
 • Trygghet
 • Lärande
 • Empati

Inne- och utemiljö

Vi har tillgång till en stor, grönskande gård med gungor, sandlåda, gräsmatta och småkryp.

Vi har lokaler i markplan och arbetar mycket med rummens olika funktioner. Vårt material utgår ifrån barnens intressen och behov.

Kost och måltider

Vår mat lagas av kocken på Birkagårdens förskola Matteus och levereras med bud varje dag.

Vi lagar mat från grunden och har som mål att vi ska använda så mycket ekologiska och kravmärkta varor som möjligt samt svenskt kött. Vi har en gemensam matsedel för alla fyra förskolor.

Vi ger barnen inflytande i matsedeln, bland annat med önskevecka en gång per termin.

Mål och vision

Vi arbetar enligt ”Läroplanen för förskolan Lpfö-98”, rev. 2010. Vi har satt upp gemensamma mål, normer och riktlinjer i det vi kallar för Birkagårdsmodellen:

Normer och värden

Vårt förhållningssätt bygger på demokratiska värderingar, där pedagogerna är goda förebilder. Att bekräfta varje barns personlighet och att ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme. Vi arbetar efter fem värdeord, glädje, engagemang, trygghet, lärande och empati.

Inflytande

Barnen ska kunna ta ställning och välja utifrån egna erfarenheter. Att ge barnen möjlighet att påverka miljön och verksamheten på förskolan och att alla barns åsikter beaktas.

Språk och kommunikation

Alla barn ska få utveckla sin förmåga att kommunicera med andra, uttrycka tankar, känslor, åsikter och fantasi. Att låta barnen utveckla sitt intresse för olika tecken och att stödja de barn som är svaga i sin språkutveckling.

Lek

Det sociala samspelet tränas genom leken, både enskild och i grupp. Därför är våra lokaler anpassade för att vara utmanade, stimulerande och inbjuda till olika typer av lekar.

Lärande

Vi dokumenterar alla barns förskoletid på olika sätt. Vi arbetar med att vara lyhörda för barnens intressen och utvecklar gärna projekt kring vad barnen är intresserade av.

Empati

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin hjälpsamhet och samarbetsförmåga. Att hjälpa barnen att utveckla och nyansera sina och andras känslor och sätta ord på dessa. Barnen utvecklar en förmåga att respektera varandras olikheter.

Hitta hit

Uppdaterad