Ingång till förskolan Båtklubben.

Båtklubben

Båtklubbsgatan 11–13

Förskolan ligger på markplan i det trivsamma kvarteret Båtklubben, därav namnet. Runt knuten ligger flera parker med bland annat klätterställning och fotbollsplan samt den populära Anders Franzéns park.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Båtklubben kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Barnens lust, nyfikenhet och kreativitet ligger till grund för vår planering och leken får ta stor plats. Utbildningen utgår från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Som vårdnadshavare kan du följa planering och dokumentation i vår gemensamma lärplattform Skolplattformen.

Hållbar framtid

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger möts, leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande.

Olika uttryck

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande. Leken har en central plats och barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Digitala verktyg

I förskolan arbetar vi med digitala verktyg, där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det är inte en stillasittande aktivitet vid en skärm, utan sker i rörelse och interaktion med andra.

Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Alla barn ska också få erfara vad det kan innebära att vara källkritisk och ifrågasätta det som de möter – både digitalt och i verkliga livet.

Inne- och utemiljö

Båtklubben är uppdelad i två hus. 3-5-åringarna är indelade i två grupper och 1-3-åringarna i tre grupper. Barnen samarbetar och lär av varandra samtidigt som vi uppmuntrar självständighet.

Lärmiljön anpassas efter barnens intressen och pågående projekt och är därför föränderlig. Förskolan har två gårdar och vi utnyttjar dagligen lekparkerna i området. Ute har vi aktiviteter som bygg och konstruktion, skapande, dans, rörelse och vattenlek.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har en hög andel ekologiska produkter. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen.

Under måltiden har vi fokus på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten. Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen på ett positivt vis uppmuntras att äta och smaka.

Barnen ges möjlighet att successivt och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Vi erbjuder en utbildning för barn som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga.

Undervisningen kan vara både spontan och planerad. Förskolläraren gör val och leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen vidare i deras utforskande. Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen.

Miljöerna signalerar ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfarenhet rikare när de går hem. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning.

Vi välkomnar dialog och vill att vårdnadshavare ska förstå utbildningens mål och innehåll och också förstå i vilka frågor som det finns möjlighet för dem till delaktighet och inflytande.

Goda pedagoger är helt avgörande för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och ha tillit till förskolan. Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla utbildningen tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning

Vi har visning av förskolan varje torsdag från 09.30.

Föranmäl dig till Susanne Karlsson.

Telefon: 073-124 25 45
E-post: susanne.karlsson@edu.stockholm.se

Digital visningsfilm

Digital visning av förskolan Båtklubben

Övrigt

Vi är måna om att ha god kontakt med familjerna och det finns flera möjligheter att vara delaktiga i förskolan. Det viktigaste mötet är den dagliga kontakten. Vi bjuder även in till bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus. Kommunikation sker också digitalt via Skolplattformen.


Hitta hit

Bilder

Uppdaterad