Barnen på förskolan sitter samlade på en matta tillsammans med pedagogen

Barnens Montessoriakademi Torsten

Torstenssonsgatan 15

Våra värdegrunder är den kosmiska planen (det vill säga att vi hjälper barnen att förstå sammanhäng och helheter genom att visa respekt för varje individ och allt levande), positivt tänkande, livslångt lärande och personlig utveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://www.bma.nu/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

BMA följer förskolans läroplan och montessoripedagogiken.

Vårt fokus ligger på barnens individuella utveckling. "Hjälp mig att göra det själv" är en viktig ledstjärna i arbetet med barnen.

Vårt förhållningssätt genomsyras a respekt för barnen och varandra.

Vi strävar efter att varje barn blir sedd och hörd. Vår syn på barnen är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Barnen är delaktiga och påverkar förskolans verksamhet och dess innehåll. Barnen växer med uppgifterna och blir reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet. Verksamheten är planerad utifrån en helhetssyn på barnet. I vår pedagogik ingår omvårdnad, omsorg, fostran och lärande.

Vi erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi geografi, historia, samt praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt. De äldre barnen får även möjlighet att lära sig lite engelska. Konst, skapande, sång och musik, fri lek och utomhusvistelse ingår också i verksamheten. Vi utnyttjar naturen i vårt närområde som ett pedagogiskt uterum där barnens nyfikenhet och kreativitet tas tillvara, till exempel. genom forskning och samtal. Under utomhusvistelsen övar barnen ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Inomhusmiljön är en förberedande miljö, vilket innebär att den är anpassad efter barnen och deras behov: möblerna är i deras storlek och materialet är lätt tillgängligt så att barnen själva kan välja vad de vill jobba med.

Inne- och utemiljö

Vår lokal ligger i ett vackert gammalt hus. Vi har högt i tak med många vackra detaljer såsom paketgolv, gamla snickerier och en öppen planlösning. Vi har fräscha möbler i barnens nivå. Vi erbjuder montessorimaterial och material för bygg- och konstruktionslek samt rollekar.

Då vi inte har en egen gård, går vi varje dag till en park i vårt närområde alternativt till Djurgården. Barnen på storbarnsavdelningen går varje fredag iväg på en heldagsutflykt till exempel till skogen eller Skansen.

Kost och måltider

BMA har ett stort intresse för kost och hälsa och arbetar för att erbjuda såväl barn som pedagoger hälsosam och god mat. Vi serverar lunch som i möjligaste mån är närproducerad, mellan 50 och 75 procent ekologisk, med bra fetter som inte är härdade och utan smaktillsatser. Maten kommer från RR Matproduktion. Våra mellanmål är i princip helt ekologiska och utan socker.

Mål och vision

Våra mål finns dokumenterade i vår verksamhetsplan som vi tillsammans går igenom vid varje terminsstart.

Målen är:

  • Normer och värden: att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.
  • Utveckling och lärande: att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, att de utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att de utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk samt att de utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang *
  • En välfungerande kontakt mellan förskola och hem
  • En välfungerande kontakt med förskoleklass

För att se att vi håller riktningen mot våra mål och kriterier har vi månadsuppföljning av målen på våra avdelningsmöten. Syftet med vår dokumentation är att synliggöra våra tankar för barnen, oss själva, föräldrar och huvudmän. Framförallt att vi ska kunna gå tillbaka, reflektera och utvärdera hur vårt arbete fungerar: hur vi nått målen vi satt upp och har barnen/barngruppen utvecklat som vi hoppats? Vi har ett pedagogiskt forum bestående av förskollärare och förskolechefen. Dess uppdrag är att implementera förskolans reviderade läroplan hos alla medarbetare på förskolan. Målsättningen är att medvetandegöra hur vi arbetar kring läroplanens strävansmål hos oss på BMA och att alla ska känna sig trygga med hur vi uppfyller målen.

Särskilt stöd och behov

Om ett barn behöver särskilt stöd, ansöker vi om det.

Mer om oss

Förskolan är belägen nära Djurgården med närhet till den vackra naturen, parker och muséer. Förskolan består av två avdelningar, en med barn i åldrarna 1-3 år och en med barn i åldrarna 3-5 år. Vi erbjuder barnen en välorganiserad, vacker och stimulerande miljö.

Hitta hit

Uppdaterad