Röd enplansbyggnad och del av gården med klätterställning, lekhus och sandlåda. Träd i förgrunden.

Äppelängen

Täckhammarsvägen 21

Förskolan Äppelängen har olika station för lärande och gemenskap som lockar och utvecklar ditt barns kreativitet och utforskande. I köket serveras god och näringsrik mat. Förskolan ligger i ett trevligt villaområde med närhet till naturen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,53
Andel med förskollärarexamen
45 %

Inriktning och profil

Äppelängen har Grön Flagg som är en miljöutmärkelse för förskolor som aktivt arbetar och prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete. Arbetet med hållbar utveckling är en naturlig del i vårt dagliga förskolearbete.

Förskolan inspireras av Reggio Emilias filosofi. Pedagogiken bygger på tron om människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Inne- och utemiljö

Våra lärandemiljöer inomhus gör det möjligt för barnen att bli kompetenta, utöva inflytande och bli självständiga. Miljön innehåller mötesplatser som utmanar barnen att leka, utforska, laborera och samarbeta. Vi vill att barnen ska få en känsla av att det de inte kan själva kan de tillsammans med andra.

Förskolans gård inspirerar till roliga upptäckter och spännande lekar. Det finns sandlådor, lekstuga och rutschbana. Vi har en pergola som ger oss dofter och färger.

Kost och måltider

Äppelängen har eget kök och egen kokerska. Måltiderna är näringsrika och oftast lagad från grunden. Genom en varierad kost och pedagogiska måltider vill vi att barnen ska få en bra relation till mat i ett tidigt stadie av sitt liv.

För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och värna om en hållbar utveckling köper vi ekologiska, säsonganpassade, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel. Barnen har rätt att påverka matsedeln. Detta sker i dialog med kokerskan och barnen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Äppelängen är en välkomnande förskola för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. En förskola som är lustfylld, spännande och kreativ.

Genom ett projekterande arbetssätt får barn och pedagoger möjlighet att samlas och fördjupa sig i ett ämne med hjälp av många uttryckssätt. Arbetssättet ger barnen utrymme att ställa hypoteser och hitta olika lösningar som vi tillsammans kan utforska. Förskolan arbetar för att barn skall få rika möjligheter att uttrycka och kommunicera sina känslor, tankar och sitt eget jag. Barn ska finna glädje i att utveckla sitt lärande genom att söka kunskap via alla sinnen.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad