Förskolans entré och utemiljö.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Ängen Ingenjörsvägen 43

Ingenjörsvägen 43

Visa på karta

Ängen ligger i bottenvåningen av ett flervåningshus i Årstadal och med närhet till tvärbanan. Förskolan har en avdelning för yngre barn och en för äldre barn. Hos oss möts barnen i en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
47
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den pedagogiska idén ”mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer”. Genom förskolans projektinriktade arbetssätt görs barnen delaktiga i sitt eget lärande. Det sker bland annat genom gemensamma samtal och reflektioner utifrån bilder och annan dokumentation. Pedagogerna ser till det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med fokus på språk, motorik och att utveckla den sociala förmågan.

Barngrupperna på förskolan delas regelbundet i mindre grupper, så kallade "grupper i gruppen", där det ges möjlighet till lärande samtal mellan pedagoger-barn och mellan barn-barn.

På förskolan pågår ett aktivt arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Ängen är Grön Flagg certifierade utifrån ett samarbete med Håll Sverige Rent.

Barngrupperna är ute varje dag så gott som hela året, både i närmiljön och ibland på längre utflykter.

Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte och/eller föräldraaktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. På förskolan finns ett förskoleråd med träffar 1 till 2 gånger per termin. Förskolerådet är ett forum för samverkan mellan förskola och hem samt ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen mindre förskolegård med sandlåda. I närheten finns Blomsterdalen, en stor lekpark med gott om plats för lek och rörelse. Vi besöker även andra parker i närområdet och Årstaskogen.

Vi har en innehållsrik pedagogisk miljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till lek och utforskande. Inomhusmiljön är föränderlig och det pedagogiska materialet följer de projekt som pågår i verksamheten. Ängen har även tillgång till två ateljéer för skapande och kreativitet.

Kost och måltider

Maten på förskolan Ängen lagas från grunden av kocken på den närliggande förskolan Marievik. Menyn är genomtänkt, varierad och maten vällagad. Vegetarisk kost serveras varje vecka.

Inom Årstadals förskolor har kockarna regelbundna, gemensamma möten för att diskutera och inspirera varandra kring mat och måltider i förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Ängen ingår i Årstadals förskolor. Gemensamt för alla förskolorna i enheten är att vi arbetar utifrån en pedagogisk tanke om att ”mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer” och bygger i hög grad på barnens delaktighet, det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla, både barn och vuxna, är det som leder arbetet framåt.

Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) samt andra, för förskolan, gällande styrdokument, till exempel skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet.

Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Inom Årstadals förskolor ingår förutom Ängen även förskolorna Kajen, Marievik, Parken, Pytsen, Sjötorget och Sjövik.

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Övrigt

Öppettider

Närliggande förskolor kan samarbeta kring öppethållande tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolan stänger fyra dagar/år för planering och fortbildning. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff för pedagogerna).

Hitta hit

Uppdaterad