Förskolans entré med utemiljö och ett träd i förgrunden. Vitt flerbostadshus i bakgrunden.

Ängen Ingenjörsvägen 43

Ingenjörsvägen 43

På Ingenjörsvägen 43 i Årstadal ligger förskolan Ängen, med närhet till tvärbanestationen Årstadal samt till tunnelbana och bussar i Liljeholmen. Förskolan har två avdelningar; Tigerliljan, för de äldre barnen och Björnlokan, för de yngre barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
38 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Ängen ingår i Årstadals förskolor. Enheten består av sju förskolor och är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Årstadals förskolor arbetar utifrån en gemensam pedagogisk idé: Mötas – Upptäcka – Lära nytt – Lära mer. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och alla ska känna att det är roligt att gå till förskolan. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin självkänsla samt respekt och tolerans för andra. Tillsammans skapar vi en förskola för alla barn där lärande sker genom möten med varandra och den pedagogiska miljön.

Verksamheten präglas av demokrati och genom ett projektinriktat arbetssätt är barnen delaktiga i sitt eget lärande. Barnens tankar och idéer fångas upp och de får möjlighet att fördjupa sig i ämnen som intresserar och fascinerar dem. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens läroprocesser. Utifrån det skapas meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet att utforska, utvecklas och lära tillsammans.

På förskolan Ängen får barnen möta nyfikna, närvarande och medforskande pedagoger. Pedagogerna ser till det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Barngrupperna på förskolan delas kontinuerligt in i mindre grupper för att möjliggöra möten, samtal och aktiviteter.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska lärmiljön, både inne och ute, är föränderlig utifrån barnens intressen samt de projekt som pågår i barngrupperna. Utformningen och materialvalen görs medvetet för att på bästa sätt främja lek, utforskande och lärande. Här skapas också mötesplatser och aktiviteter där barnen får lära av varandra.

Barngrupperna på Ängen är ute varje dag, både i närmiljön och ibland på längre utflykter, till exempel till Årstaskogen. Förskolan har en egen gård där många olika aktiviteter erbjuds.

Kost och måltider

Maten på Ängen lagas från grunden av kocken på närliggande förskolan Marievik. Maten är näringsrik och varierad. Vi vill bidra till hållbar utveckling och väljer i första hand livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade och ekologiska.

Vegetarisk kost serveras minst två gånger i veckan. Under dagen serveras frukost, lunch, mellanmål och däremellan serveras frukt.

Årstadal förskolors kockar träffas regelbundet för att diskutera och inspirera varandra kring kosten i förskolan.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Gemensamt för alla Årstadals förskolor är att vi arbetar utifrån en pedagogisk idé: Mötas – Upptäcka – Lära nytt – Lära mer. Det bygger i hög grad på barnens delaktighet; det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla, både barn och vuxna, är det som leder arbetet framåt.

Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan och andra, för förskolan gällande styrdokument, till exempel skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Varje termin bjuder vi in alla vårdnadshavare in till möte eller andra aktiviteter. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov.

I Årstadals förskolor har vi också öppna möten där alla vårdnadshavare bjuds in till dialog med ledning och representanter från förskolorna. Detta är ett forum för samverkan mellan förskola och hem och ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan. Mötet hålls en gång per termin.

Övrigt

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad