Andante förskolor Utflyktsvägen

Utflyktsvägen 4

Visa på karta

Vi är en fristående förskola i Nockebyhov. Förskolans utbildning ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.andanteforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För ett barn är en trygg anknytning nödvändig för att barnet ska kunna bli en trygg individ med god självkänsla som kan utveckla trygga och kärleksfulla relationer.

Anknytning ger förståelse för små barns signaler och behov, så att vi vuxna kan respektera dem. Då kan vi organisera en förskola som passar de små barnens grundläggande behov av trygghet och nära relationer, vilket ger dem förutsättningar för att utveckla både lek och lärande.

Två förskolor

Vi har två förskolor i Solna och en i Bromma.

Vårt koncept är att driva små förskolor med mycket hjärta och en stark anknytning och nära samarbete med familjerna som går hos oss.

Våra värdegrundsord är riktlinjer i allt vi planerar och genomför.

 • Trygghet
 • Respekt
 • Glädje
 • Ärlighet
 • Ansvar
 • Allas lika värde

Andante är en musikterm som betyder relativt långsamt tempo och vår vision är att barn får tid att utvecklas.

Inne- och utemiljö

Vi finns i en ljus trevlig lokal i botten av ett bostadshus. Inomhusmiljön är under ständig utveckling för att så långt som möjligt vara en mötesplats för barnen i den utvecklingsfas de befinner sig i. Vi strävar mot att skapa en kreativ och stimulerande miljö där barnen lockas att utforska nya kunskaper och aktiviteter men där det också finns utrymme för återhämtning.

Vi har en liten gård med sandlåda och ett lekhus men vi går dagligen till skogen eller till någon av de närliggande parkerna.

Kost och måltider

Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, eller för att prata om kultur, samhälle och demokrati.

Vi får vår lunch från Kleins Kitchen, en cateringfirma med god varierad och näringsrik mat.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Miljön i förskolan är betydelsefull för barnets utveckling på alla plan, det fysiska, psykiska, intellektuella och sociala. Andante förskolor erbjuder en lugn och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och även lätt att orientera sig i, då var sak har sin bestämda plats.

Vi ska inspirera och stimulera barnen för att de ska kunna utvecklas och blomstra i sin egen takt. Därför är det också viktigt att vi ger utrymme för självständiga val. För att åstadkomma detta arbetar vi utifrån tre grundprinciper: den förberedda miljön, vuxna som vägledare samt frihet och ansvar.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för oss.

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal och föräldramöten ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.

Särskilt stöd och behov

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Riksdagen tog beslut om att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Barnkonventionens huvudprinciper:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Mer om oss

Hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk/miljömässig hållbarhet.

 • Social hållbarhet handlar om allas rätt att leva ett bra och hälsosamt liv med livskvalitet, där människors rättigheter respekteras.
 • Ekonomisk hållbarhet handlar om att effektivt använda de resurser som finns.
 • Ekologisk hållbarhet handlar om att vända en utveckling av förändringar i natursystemen, naturresursernas utarmning och en minskande biologisk mångfald till en hållbar utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad