Utemiljö med leksaker och sandlåda, utsikt mot vattnet i Gröndal

Sjöbjörnen

Sjöbjörnsvägen 76

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Sjöbjörnen ligger i en vacker omgivning med utsikt över Mälaren. Vi har en egen gård med bland annat sandlådor, rutschkana, lekstuga, gungor, konstgräs, gummikulle och trädgårdsland. Här finns en grupp för barn 1–3 år och en grupp för barn 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,45
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans pedagogiska arbete syftar till att ge barnen en lärorik verksamhet där lärande, utveckling och omsorg bildar en helhet. Vårt värdegrundsarbete inkluderar kollegialt lärande, delaktighet och inflytande, lyssnande och samarbete. Barnen får möjlighet att ingå i meningsfulla sammanhang som stödjer deras kunskaps-, språk- och identitetsutveckling samt ansvarskänsla.

Våra pedagoger har ett utforskande arbetssätt med fokus på barnens intressen och behov. Barnen får uttrycka sig på olika sätt genom bild och form, rörelse, drama, rim och ramsor, teater-, biblioteksbesök, sagostunder, naturupplevelser för att utveckla barnens lust till kunskap, kreativitet och skaparglädje. Vi arbetar för att varje barn ska känna sig delaktig och få sin röst hörd. Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla: Vad jag känner, vad jag kan, så här tycker jag för att öka förståelse och respekt för varandras olikheter.

Förskolan lägger stor vikt till barnens språkutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med ett projekt- och temainriktat arbetssätt. Vi värnar om en god samverkan med vårdnadshavare och fokuserar på ett respektfullt bemötande och allas lika värde.

Förskolan erbjuder:

  • en dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling och lärande
  • föräldraaktiv inskolning där du som vårdnadshavare är med och stödjer ditt barn i alla inskolningssituationer.
  • utvecklingssamtal, förskoleråd och föräldramöten varje termin samt fortlöpande samtal kring barnets utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en fin gård som inbjuder till lek, utforskande, rörelsefrihet och grovmotoriska utmaningar. Vi erbjuder daglig utevistelse i en välkomnande och tilltalande utomhusmiljö med variationsrikt material som inbjuder barnen till lek och inspirerar dem att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper. Vi lägger stort fokus på miljön som ”den tredje pedagogen” för att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande och lek. Miljön är genomtänkt ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av förskolans verksamhet. Vi arbetar för att främja en hälsosam livsstil med goda matvanor, social samvaro och miljömedvetenhet. Måltider har en pedagogisk betydelse för att ge barnen en positiv upplevelse och förståelse om mat och hälsa. Maten serveras i en lugn och trivsam miljö och är god, varierad, näringsrik och anpassad efter barnens behov. Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp av ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår verksamhet ska vara trygg, lärorik och rolig! Verksamheten ska genomsyras av arbetsglädje och nyfikenhet där vi utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.

Våra mål är barn som:

  • •är självständiga, trygga, kreativa och ansvarstagande med goda relationer till varandra och vuxna.
  • känner glädje och nyfikenhet i lek, sång, skapande, utforskande och experimenterande.
  • har ett miljömedvetet tänkande och är kreativa i sina skapandeprocesser. •utvecklar sin förmåga att använda språk, matematik, naturvetenskap och teknik i olika sammanhang
  • stimuleras i sin språkutveckling i olika former: verbalt, skriftligt, kroppsligt, i bild och form

Vi lägger stor vikt till värdegrundsarbete som speglar ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt. Våra pedagoger är målmedvetna, närvarande, engagerade, kreativa som utmanar barnen i deras lärande och utveckling och har barnsyn om ”det kompetenta barnet”. Planeringen av den pedagogiska verksamheten styrs av förskolans styrdokument, FN: konventionen, likabehandlingsplan, barnens erfarenheter och behov.

Särskilt stöd och behov

Barnen med särskilt stöd ges den stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas enligt verksamhetens mål. Vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i utformningen av stödinsatserna såsom samtal, handledning/handlingsplaner eller praktiskt arbete mellan förskola-hem. Pedagoger fokuserar på barnens behov och utformar verksamheten, så att barnen får den hjälp och utmaningar de behöver.

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi har olika pedagogiska forum och nätverksgrupper som dialogmöten, den pedagogiska miljögruppen, IKT-gruppen där pedagogerna ges möjligheter att reflektera över den pedagogiska verksamheten på förskolan, att utbyta egna idéer med varandra och ta del av den senaste forskningen, litteratur eller föreläsningar.

Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet genom dokumentation, kvalitetsredovisning, WKI, APT, dialogmöten, arbetslagsmöten och i andra forum.

Hitta hit