Zachrisberg

Årstaskogs väg 6 A, 117 56 Stockholm

Visa på karta

Förskolan Zachrisberg ligger i ett nyproducerat bostadshus i två plan i Årstaberg nära kommunikationer. Förskolan ligger bredvid Sjöviksskolan och har en egen gård med närhet till skogsområden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt pedagogiska arbete utgår från den demokratiska värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan och bygger på en positiv barnsyn och barnens rätt till delaktighet och inflytande. Vårt förhållningssätt och barnsyn utgår från en vilja att göra barnen medskapande och självständiga, men också de ska bli goda kamrater med respekt för olikheter och allas lika värde. För barnens bästa värnar vi en god dialog och samverkan med alla vårdnadshavare.

Vi utgår från barnets förmågor och erfarenheter, vilket bidrar till en öppenhet och respektfullhet i bemötandet. Pedagogerna skapar ett lärande tillsammans med barnen i längre eller kortare teman och projekt där pedagogerna stöttar, uppmuntrar och utmanar. Överordnad betydelse för lärande inom alla områden har leken. Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens identitet och självkänsla och träna barnen att vara ansvarsfulla. Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, tydliga och utmanande för att stimulera till lek och lärande.

Vi arbetar systematiskt med tydliggörande pedagogik som innebär att alltid ligga steget före. Vi ser till att barnen är införstådda och trygga med vad som ska hända under dagen, var de ska vara, med vem de ska vara, varför vi gör det vi gör och vad som ska hända sedan. Detta för att skapa en meningsfull och hanterbar dag på förskolan för barnen.

Inne- och utemiljö

För att skapa en likvärdig förskola har vi utformat ett gemensamt ramverk för lärmiljön, strukturer och basmaterial. Lärmiljön, både ute och inne, fungerar som ”den tredje pedagogen” för att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande och träna barnens självständighet. För att kunna arbeta med ”grupper i gruppen” skapar vi "rum i rummen" med olika pedagogiska material som utmanar och inspirerar till lek och lärande i så väl inne- som utemiljön.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och kockarna lagar all mat från grunden. Maten är varierad och näringsrik och minst 50 % av våra produkter är ekologiska. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Alla kockar i Årstabergs förskolor ingår i ”Köksgruppen”, som träffas regelbundet för att diskutera utveckling och inspirera varandra. Varje förskola har matråd med några barn, pedagoger och kock. Här inspireras barnen till en ökad kostmedvetenhet.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår drivkraft är att skapa en professionell förskoleverksamhet med hög kvalitet där alla medarbetare är stolta att arbeta, och vårdnadshavare och barn glada och tacksamma att vara en del av. Vårt rykte i närområdet är gott och positivt. Vi strävar efter att bli en förebild som ”Framtidens förskola”.

En professionell förskola kräver medvetna pedagoger som aktivt planerar alla aktiviteter med barnens behov, intresse och kunskapsutveckling i åtanke. Ett lustfyllt lärande startar med nyfikna barn, och närvarande pedagoger ger barnen trygghet att utforska världen omkring sig.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Zachrisberg ingår i Årstabergs förskolor som ligger i nära anslutning till varandra i området Årstaberg och Årstadal. Vår drivkraft är att skapa förskolor som präglas av hög kvalitet, professionalism och ett respektfullt bemötande. En förskola där barn och föräldrar känner sig välkomna och trivs. Våra ledord: glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar våra verksamheter.

Övrigt

Kompetensutveckling
Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi har ett kvalitetsteam som bistår i både praktisk handledning och teoretiska reflektioner. Alla pedagoger deltar i olika pedagogiska möten för att diskutera och reflektera över vår pedagogiska verksamhet samt för att ta del av ny forskning. Vi tror på det gemensamma lärandet och ordnar workshops, studiebesök på varandras hemvister, arbetsplatsbyten och olika inspirerande föreläsningar.


Digital visningsfilm kommer.

Hitta hit

Uppdaterad