Lärmiljö med fönster ut mot gården med sittplatser, leksaker och andra lärmaterial.

Timotejen

Responsgatan 1

Timotejen är en relativt liten förskola med plats för tre barngrupper. Förskolan ligger i bottenplanet i ett bostadshus, har stora ljusa lokaler och en egen gård. Kön till Timotejen är just nu stängd på grund av renovering.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill tillsammans skapa en förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan. Alla våra förskolor är med i vårt övergripande projekt kring hållbar utveckling där vi tillsammans med barnen vill skapa möjligheter och förutsättningar för en gemensam och hållbar framtid. Vi startar varje verksamhetsår med en sommaruppgift där vi bjuder in vårdnadshavare till vårt projekt kring hållbar utveckling.

På Timotejen arbetar vi, utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft till att utforska världen.

På våra förskolor möter barnen kreativa pedagoger och välutvecklade pedagogiska miljöer. Vi lägger stor vikt vid barnens glädje, lek och, all kommunikativ och skapande verksamhet för att ta tillvara och utveckla barnens språk, fantasi och kreativitet. Pedagogerna uppdrag är att leka och ha roligt och samtidigt ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi utgår från barnens behov och intressen och processen dokumenteras och följs upp i reflektion tillsammans med barnen. Barnens identitet, självkänsla och empatiska förmåga stärks genom att vi ser och bekräftar var och en som de är. Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och synpunkter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna, respektera andra och ta ansvar.

Inne- och utemiljö

Timotejen har välutvecklade och inspirerande pedagogiska miljöer både ute och inne som är utformade för att inspirera och utmana barnen i deras utveckling och lärande genom olika uttryckssätt, lek och digitalteknik.

Vi har en stor och variationsrik gård med en skogsdel som uppmuntrar till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Innemiljön är färgglad och utformad med olika torg och mindre mötesplatser för att möjliggöra lärorika möten mellan barnen.

Vi går ofta på utflykter i närområdet.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg. Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som lagas från grunden på förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår vision

En likvärdig förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan!

Värdegrund

På våra förskolor skall alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling!

Likabehandling

FN:s barnkonvention och Likabehandling har hos oss en hög prioritet och det genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar med att främja god kamratskap där barnen lär sig visa respekt för olikheter och förståelse för allas lika värde. Tillsammans skapar vi en kultur där barn, föräldrar och pedagoger känner trygghet, upplever delaktighet har förtroende för varandra.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi värnar om en god dialog och samverkan med alla vårdnadshavare. Du som förälder är en viktig tillgång och förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete. Vi erbjuder alla föräldrar:

  • föräldraaktiv inskolning
  • en dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling
  • utvecklingssamtal, förskoleråd och föräldramöten varje termin

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flyttfågelverksamhet

Det är viktigt för oss att verka för en trygg övergång mellan förskola och skola. Alla blivande skolbarn ingår i en grupp som kallas flyttfåglarna, vars syfte är att arbeta för en trygg övergång till skolan och där barnen tillsammans förbereds inför skolan.

Kollegialt lärande

Alla pedagoger ingår i nätverk som utvecklingsforum och andra pedagogiska nätverk. I forumen diskuterar och reflekterar vi över vår pedagogiska verksamhet samt tar del av ny forskning.

Övrigt

Renovering och tillfällig evakuering

Timotejens förskolegård är sliten och genomgår en omfattande renovering. Arbetet pågår hösten och våren 2020/2021. Under denna period är förskolans verksamhet evakuerad till den nybyggda förskolan Metronomen på Radiusbacken 13.

Förutom upprustningen av gården görs samtidigt en genomgång av förskolans lokaler för att se om även dessa är i behov av renovering. Med anledning av detta vet vi inte när det blir aktuellt för verksamheten att flytta tillbaka. Kön till Timotejen är därför tills vidare stängd.

Hitta hit

Uppdaterad