Störtloppet

Störtloppsvägen 2

I juni 2022 flyttar Störtloppet till Förskolan Kristallen i nyrenoverade lokaler på Isgränd 6, nära Västertorps centrum. Här finns en egen gård, plats för cirka 50 barn uppdelade i tre avdelningar. Köket serverar hemlagad mat med Kravmärkta råvaror.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,43
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi hänvisar till förskolan Kristallen framöver:

Förskolan Kristallen (Isgränd)

--

På förskolan Störtloppet tillämpar vi traditionell förskolepedagogik vilket innebär att verksamheten utgår ifrån Förskolans läroplan (LPFÖ98/16) samt den demokratiska värdegrund och övriga styrdokument som finns för förskolan. Vårt pedagogiska arbete bygger på en positiv barnsyn där pedagoger och barn utforskar och upptäcker tillsammans utifrån barnens intressen.

Verksamheten erbjuder en mångfald av kreativa uttryckssätt som exempelvis dans, musik, drama, måleri, teckning och lera. Vi använder oss av digitala hjälpmedel som lärplattor, datorer och projektorer. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare genom pedagogisk dokumentation. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga, trygga och empatiska kamrater som respekterar olikheter och allas lika värde.

Vi värnar om ett gott samarbete med alla vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Vår inskolningsmetod är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar under cirka tre hela dagar. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Föräldramöte/sammankomst sker en gång per termin liksom förskoleråd som är ett forum där förskolechef inbjuder till informationsutbyte runt verksamheten.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är föränderlig och utformas utifrån barnens pågående intressen och projekt. Vi skapar ”rum i rummen” där barnen kan mötas i mindre grupper med olika pedagogiska material.

Förskolan har en egen gård med konstgräs och mötesplatser för lek. Nära finns grönområden och skog som är lättillgängliga för utforskande av djur och natur.

Kost och måltider

Varierad och näringsrik mat lagas i skolans kök. Den är i hög grad ekologisk och vegetarisk mat serveras minst en gång i veckan. Frukost och mellanmål gör vi själva. Vi följer alltid Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolans verksamhet utgår ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen och vår egen Verksamhetsplan som grundar sig på Läroplan för förskolan samt Kommunfullmäktiges mål för innevarande år. Förskolans egen Likabehandlingsplan följs upp kontinuerligt och revideras årligen.

Vår utgångspunkt är att vi ska erbjuda en stimulerande lärandemiljö där alla barns individuella förutsättningar tas tillvara och där alla barn får möjlighet att utvecklas. Alla barns nyfikenhet, lärande och intressen ska uppmuntras i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Miljön ska ge lust och möjlighet till kreativt skapande tillsammans med lyhörda och kunniga pedagoger.

Alla vårdnadshavare ska känna sig välkomna och vara väl informerade om förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet och föräldrar är alltid välkomna att ta del av dokumentationen som finns på våra väggar. Vi skickar regelbundet ut skriftlig information om vad som pågår i barngrupperna. Övriga forum för dialog och samråd mellan förskola och hem är föräldramöten och förskoleråd. Vårt bemötande ska präglas av respekt och värme. Tillsammans ska vi skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Tillfällig evakuering och flytt till nya lokaler

I samband med att Västertorpsskolans skolgård genomgick en omfattande renovering våren 2021 evakuerades Störtloppet till förskolan Lyckebo på Inteckningsvägen 17 E och till förskolan Ellen Fries på Ellen Fries gata 10.

Stadsdelsförvaltningen planerar just nu för att Störtloppet ska flytta in i nya permanenta lokaler på Isgränd 6 istället för att flytta tillbaka till Västertorpsskolan.

Lokalerna på Isgränd ligger cirka 100 meter från Västertorpsskolan, har en egen gård, ett eget kök och plats för tre avdelningar. På grund av att lokalerna på Isgränd behöver renoveras är datum för inflyttning inte klart. Tills vidare är verksamheten fortsatt evakuerad.

Du är välkommen att ställa ditt barn i kö till Störtloppet även under evakueringsperioden.

Hitta hit

Uppdaterad