Inomhus, utforskning av silhuetter med hjälp av ljus.

Skogsåsen

Sedelvägen 30, Hus A

Skogsåsen ingår i Hägerstensåsens förskolor och har två barngrupper: Björnen med barn i åldrarna 1–3 år och Tigern med barn i åldrarna 3–5 år. Förskolan är inrymd i Hägerstensåsens skola, har en egen utegård och nära till parker och grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
4,77
Andel med förskollärarexamen
26 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Skogsåsen arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som bygger på en tro på människans möjligheter, och respekt för barnet samt en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Alla barn har möjlighet att utvecklas och lära så brett och fritt som möjligt. Det är barnets intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra lärmiljöer.

Vår barnsyn präglas av en tilltro på barnens kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. Förskolan Skogsåsen erbjuder en innehållsrik pedagogisk lärmiljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till en lekfull och utforskande förskoledag.

Barngruppen delas regelbundet in i grupper om färre barn där det ges större möjlighet till lärande samtal mellan barn-barn och barn-pedagoger. Pedagogerna ser till det enskilda barnens behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med att utmana och utveckla barnens olika förmågor.

Vi erbjuder en dokumenterad verksamhet där ni som vårdnadshavare kan följa ert barns utveckling och lärande. Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett ”Möte för vårdnadshavare” /annan aktivitet för er vårdnadshavare. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år samt vid behov. Vi erbjuder en introduktion där ni som vårdnadshavare är med aktivt i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljö är indelade i ”rum i rummet”. Detta för att möjliggöra kommunikativa möten. Barnen erbjuds en utmanande miljö där materialet är undersökningsbart och lättillgängligt. Björnen erbjuder barnen en trygg och roligt start i förskolan. Tigern bjuder in barnen till fortsatt utforskande och nya upplevelser.

Utomhus finns en stor gård för rörelse och aktiviteter med olika material och redskap – och lekfulla pedagoger.

Kost och måltider

Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Goda och bra måltider bidrar till matglädje och gemenskap, dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som tillagas från grunden i förskolans eget kök. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Vår övergripande målsättning att utveckla varje barns tillit till sig själv och till sina egna speciella förmågor. För att denna målsättning ska kunna uppnås krävs att pedagogerna är lyhörda, delaktiga och flexibla.

Genom vårt arbetssätt och vårt bemötande av alla barn vill vi uppmuntra, stödja och utveckla barnen lärande via lek och utforskande. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen.

Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare. Vårt pedagogiska arbete utgår från en demokratisk värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan; Skollagen, Läroplan för förskolan -18, FN:s Barnkonvention, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, Stockholms stads skolplan samt ny forskning.

Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön har utformats utifrån ledorden

  • fantasi
  • glädje
  • inflytande
  • interaktivitet
  • kommunikation
  • likheter och olikheter
  • lättillgänglighet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Vi anpassar våra visningar efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Välkommen att kontakta Ewa Björck Meltzer för information, telefon 08-508 232 14.

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Skogsåsen

Hitta hit

Uppdaterad