Inomhus, utforskning av silhuetter med hjälp av ljus.

Skogsåsen

Sedelvägen 30, Hus A

Skogsåsen är inrymd i Hägerstensåsens skola och har två barngrupper. Hösten 2022 flyttar Skogsåsens verksamhet till förskolan Hasselbacken på Personnevägen 78. Kön till Skogsåsen är därför stängd. .

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
4,77
Andel legitimerade förskollärare
26 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Skogsåsen arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som bygger på en tro på människans möjligheter, och respekt för barnet samt en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Alla barn har möjlighet att utvecklas och lära så brett och fritt som möjligt. Det är barnets intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra lärmiljöer.

Vår barnsyn präglas av en tilltro på barnens kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. Förskolan Skogsåsen erbjuder en innehållsrik pedagogisk lärmiljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till en lekfull och utforskande förskoledag.

Barngruppen delas regelbundet in i grupper om färre barn där det ges större möjlighet till lärande samtal mellan barn-barn och barn-pedagoger. Pedagogerna ser till det enskilda barnens behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med att utmana och utveckla barnens olika förmågor.

Vi erbjuder en dokumenterad verksamhet där ni som vårdnadshavare kan följa ert barns utveckling och lärande. Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett ”Möte för vårdnadshavare” /annan aktivitet för er vårdnadshavare. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år samt vid behov. Vi erbjuder en introduktion där ni som vårdnadshavare är med aktivt i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljö är indelade i ”rum i rummet”. Detta för att möjliggöra kommunikativa möten. Barnen erbjuds en utmanande miljö där materialet är undersökningsbart och lättillgängligt. Björnen erbjuder barnen en trygg och roligt start i förskolan. Tigern bjuder in barnen till fortsatt utforskande och nya upplevelser.

Utomhus finns en stor gård för rörelse och aktiviteter med olika material och redskap – och lekfulla pedagoger.

Kost och måltider

Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Vi serverar vegetarisk mat flera gånger i veckan. Goda och bra måltider bidrar till matglädje och gemenskap, dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som tillagas från grunden i förskolans eget kök. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Vår övergripande målsättning är utveckla varje barns tillit till sig själv och till sina egna speciella förmågor. För att denna målsättning ska kunna uppnås krävs att pedagogerna är lyhörda, delaktiga och flexibla.

Genom vårt arbetssätt och vårt bemötande av alla barn vill vi uppmuntra, stödja och utveckla barnen lärande via lek och utforskande. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen.

Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare. Vårt pedagogiska arbete utgår från en demokratisk värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan; Skollagen, Läroplan för förskolan -18, FN:s Barnkonvention, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, Stockholms stads skolplan samt ny forskning.

Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön har utformats utifrån ledorden

  • fantasi
  • glädje
  • inflytande
  • interaktivitet
  • kommunikation
  • likheter och olikheter
  • lättillgänglighet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flytt till förskolan Hasselbacken hösten 2022

Under några år framöver kommer antalet förskolebarn i Hägersten-Älvsjö minska. För att använda våra lokaler så bra som möjligt har stadsdelsförvaltningen beslutat att flytta Skogsåsens verksamhet till förskolan Hasselbacken. Flytten genomförs i samband med sommarstängningen 2022. Kön till Skogsåsen är därför stängd. Du som redan står i kö får mer information från stadsdelsförvaltningens köhandläggare via e-post. Läs mer om förskolan Hasselbacken

Hitta hit

Uppdaterad