Sjöboden

Selmedalsringen 15

Sjöboden ligger i bottenplanet på ett bostadshus i Hägerstenshamnen och har tre barngrupper. Hösten 2022 flyttar Sjöbodens verksamhet till förskolan Majamyra på Torsslowsbacken 2, nära Arkenparken. Kön till Sjöboden är därför stängd.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,55
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet så att barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama och skapande. Vidare arbetar vi dagligen med matematik och språk och tar tillvara på alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

Vi har en tilltro till barns förmågor och arbetar för att främja barnens självständighet och delaktighet. Vi planerar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig, reflektera och bli lyssnade på så att de blir sedda och bekräftade. Det är också viktigt att barnen känner att de kan påverka sin verksamhet.

Alla barnen har en egen portfolio där vi följer och dokumenterar deras utveckling under hela förskoletiden.

Genom att aktivt arbeta språkutvecklande ger vi barnen verktyg för att uttrycka empati och möjlighet att hantera de sociala situationerna som uppstår på förskolan, till exempel bjuda in till lek, sätta gränser och hantera konflikter. Med hjälp av lekar, samarbetsövningar och samarbete i smågrupper främjar vi gruppkänsla och det sociala samspelet.

Utevistelsen är viktig både utifrån ett pedagogiskt och ett hälsofrämjande perspektiv. Den stimulerar till lek, rörelse, lärande och utforskande. Vi är ute minst en gång per dag och vissa avdelningar tar även med sig mat och äter utomhus.

Hos oss är barnens förskoletid ett spännande och lärorikt äventyr som ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är i ständig förändring utifrån barnens intressen och projekterande arbete. Det finns gott om pedagogiskt lekmaterial och ateljéerna på respektive avdelning är väl utrustade. Böcker finns på varje avdelning från de yngsta till de äldsta. På Sjöboden är gården inte stor men välutrustad med stationer och lekmaterial i spännande kontext. Pedagogerna på mellan- och äldrebarnsavdelningar vistas mycket ute i närområdets parker och natur och turas till stor del om med vistelsen på gården.

Kost och måltider

Maten som lagas är näringsrik och lagad utifrån kostrekommendationer. Pedagogerna äter tillsammans med barnen och använder då tiden till samtal som stimulerar barnens språkutveckling och ordförråd. Det serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt under dagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

En plats där alla syns

På våra förskolor erbjuder vi en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger har ett lekpedagogiskt förhållningssätt som innebär att de vuxna medvetet och aktivt stöder barnen i deras lek.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flytt till förskolan Majamyra hösten 2022

Under några år framöver kommer antalet förskolebarn minska. För att använda våra resurser och lokaler så bra som möjligt har stadsdelsförvaltningen beslutat att Sjöbodens verksamhet ska flytta till förskolan Majamyra. Flytten genomförs i samband med sommarstängningen 2022. Kön till Sjöboden är därför stängd. Du som redan står i kö till Sjöboden får mer information från stadsdelsförvaltningens köhandläggare via e-post.

Läs mer om förskolan Majamyra

Hitta hit

Uppdaterad