Händer, pensel, gröna blad

Philipsénska förskolan

Mariatorget 1 C

Philipsénska skolinrättningen grundades 1811 vid Mariatorget 1C, då makarna Philipsén donerade pengar för att hjälpa fattiga barn på Södermalm att få en skolgång.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.forskola.se/Philipsénska.html

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamhetsidé

Vi tillämpar inte någon form av traditionell förmedlingsdidaktik, att inte veta eller kunna ska ses som en möjlighet till kunskap. I vår ateljé och i det estetiska processer som där uppstår möjliggörs kunskapande i ett experimentellt sammanhang. Det experimentella sammanhanget ska ge barnen möjligheter till meningsskapande och hypotesprövning utifrån deras frågor på ett kreativt och lustfyllt sätt, tillsammans med andra barn och vuxna. Vi lär med andra innan vi själva kan det, därför är de kooperativa processerna väldigt viktiga.

Arbetssätt

Vi ser alltså kunskap som något föränderligt som sker i relation till människor och material.

Pedagogisk dokumentation är därför ett viktigt arbetsverktyg för oss då det är genom denna vi får fatt i vad barnen försöker förstå och kan därigenom understödja deras lärprocesser. Ett fördjupat lärande sker genom att barnen erbjuds möjligheten att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Vi tror att barn gillar det som är svårt, de söker gärna nya frågor och problem snarare än lösningen.

Vi ser det också som ett barns rättighet att få möjlighet att välja uttryckssätt.

Inne- och utemiljö

Både fakta och fantasi är viktiga komponenter i barns kunskapande. Fakta talar om vad något är och fantasin vad något kan bli. Vi lägger därför stor vikt vid våra val av material, riktiga konstnärsmaterial och instrument. Öppna, kreativa byggmaterial som kan bli och omformas på många olika sätt som inte är av oss förutbestämda. Vi hämtar också inspiration till våra projekt ifrån vårt närområde på Södermalm, samt museum, teatrar och dansföreställningar.

Kost och måltider

Vi har catering av lunchen och har valt helt vegetariskt två dagar i veckan för alla barn som en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi får färskt bröd ifrån vår systerförskola som har egen kock. Mellanmålet varierar vi och handlar alltid ekologiskt och närproducerat om möjligt.

Mål och vision

Kunskapssyn och lärande

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang där barn och vuxna blir producenter av kunskap snarare än konsumenter.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära utifrån barnens intressen. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande och bjuder in till olika sätt att tänka.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra barn både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att skärpa vår blick och vårt lyssnande på barnens görande samt för att öka medvetenheten om, och utveckla vår pedagogik.

Värdegrund

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vår förskola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet och ett solidariskt och lyhört förhållningssätt.

Samhället omkring oss

Vi vill bjuda in föräldrar till engagemang och delaktighet i barnens lärande under hela förskoletiden Vi strävar efter att sätta förskolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle och relevant forskning.

Särskilt stöd och behov

Vi strävar efter att vara en inkluderande verksamhet där vi välkomnar olikhet i alla dess former.

Mer om oss

Vi arbetar med digitala verktyg såsom, i-pad och projektor. Arbetet med digitala verktyg skall i den mån det är möjligt sättas i relation till andra uttryckssätt och så vis vara ett valbart verktyg bland många. Går det att översätta det digitala analogt så skall det i största möjliga mån erbjudas som ett tillägg och möjlighet till en djupare förståelse av det barnen försöker förstå.

Övrigt

Liksom vår systerförskola Katarina Västra arbetar Philipsénska förskolan utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där demokrati, delaktighet och kreativitet alla är viktiga beståndsdelar.

Philipsénska förskolan består av en åldersblandad avdelning. Personalen består av förskollärare och barnskötare med tilläggskompetens inom

Under vår/sommar/höst besöker de äldre barnen skogen i en tanke om förskolans roll som komplement till barnens vardag.

Hitta hit

Uppdaterad