Utemiljö med sandlåda

Örnen

Örnbacken 4

Visa på karta

Våren 2021 flyttar Örnens verksamhet till den nybyggda förskolan Flyttfågeln på Stenkilsgatan 6, nära Aspuddens IP.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Örnen är en av sex förskolor inom Aspuddens förskolor. Inom Aspuddens förskolor vill vi ta vara på barns nyfikenhet, kreativitet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gör vi genom att utgå från att barn inte är på ett speciellt sätt utan blir till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna, samt i relation till de möjligheter och normer som förskolans utbildning erbjuder. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och vi menar att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material.

Örnen flyttar till förskolan Flyttfågeln våren 2021

I januari 2021 flyttar Örnens verksamhet till den nybyggda förskolan Flyttfågeln på Stenkilsgatan 6. Örnens nuvarande lokaler planeras att avvecklas hösten 2021. Under våren 2021 evakueras barn från förskolan Korpen tillfälligt till Örnens lokaler, på grund av att förskolan Korpen genomgår en renovering.

Förskolan Flyttfågeln

Inne- och utemiljö

Vi har en relativt liten gård men som är utrustad med både klätterredskap, stort trädäck dit olika lekmaterial tas ut och en stor sandlåda i olika nivåer. Pedagogerna på mellan- och äldrebarnsavdelningarna arbetar mycket ute i närmiljön och lämnar då gården till de yngsta barnen att upptäcka tillsammans med sina pedagoger. Innemiljön är i ständig förändring efter barngruppens intressen och det finns gott om pedagogiskt lekmaterial. Böcker finns i olika genrer på varje avdelning.

Kost och måltider

Hos oss ligger köket som ett hjärta mitt i verksamheten. Maten som lagas är näringsrik, god och vackert upplagd. Pedagogerna äter tillsammans med barnen och använder då tiden till samtal som stimulerar barnens språkutveckling och ordförråd. Det serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt under dagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

En plats där alla syns

På våra förskolor erbjuder vi en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger har ett lekpedagogiskt förhållningssätt som innebär att de vuxna medvetet och aktivt stöder barnen i deras lek.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Hitta hit

Uppdaterad