Norrbyförskolan

Sibeliusgången 20 A

Norrbyförskolan har ljusa, stora avdelningar med generösa lekytor och en stor utegård. Förskolan ligger med närhet till naturen, skogen och parker. Pedagogerna arbetar i en modern och nytänkande förskola, som utgår ifrån en tematisk undervisning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
28 %
Webbplats
http://www.norrbyforskolan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Organisation – inriktning och profil

Utbildningen ska vara rolig, trygg och berikande för alla barn. Vår förskola har inriktning på lek, hållbar utveckling, livsstil och god hälsa. 

Vår närmiljö på Norrbyförskolan utgör en fantastisk resurs för utveckling och lärande. Vi strävar mot att medvetandegöra barnen om vikten av att bejaka och främja en god, hållbar livsmiljö.

Barnen får möjlighet att lära känna naturen, dess växter, djur och ekologiska samspel och att respektera allemansrätten. De leker, utforskar, samtalar och använder alla sina sinnen. 

Omsorgstiden för våra allra minsta ses som en viktig del av deras vardag, där grunden läggs för en lust att lära. 

På vår förskola strävar vi efter att erbjuda en miljö där alla ska känna sig välkomna och trygga.

Vårt pedagogiska arbete utgår ifrån skollagen och förskolans läroplan. Vi följer FN:s Barnkonvention, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Diskrimineringslagen, Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och förskolans egen verksamhetsplan.

Inne- och utemiljö

Utformning av förskolans lek-lärmiljöer inomhus och utomhus utgår ifrån strävanmålen i läroplanen 2018 och barnens behov, intressen och rätt till utforskande, upptäckande och lek.

Förskolemiljön ska vara trygg, föränderlig, lockande, utmanande, utvecklande och innehållsrik. Den ska stimulera barnens olika behov och intressen för att lära och erövra nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Utevistelse är en viktig del i barnens välbefinnande och utveckling. 

Kost och måltider

Norrbyförskolan har ett stort och modernt tillagningskök, där vår egen kokerska lagar mat från grunden.

Hos oss serveras hemlagad mat och till viss del med ekologiska råvaror.

Specialkost serveras om läkarintyg uppvisas.

Mål och vision

Tillsammans skapar vi den goda framtiden!

Norrbyförskolas grundtanke- idé skall bygga på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår vision är att vara ledande inom hållbar utveckling, livsstil och god hälsa.

Vår vision vilar på fem grundstenar som summerar vår värdegrund:

  • Hållbar utveckling för god hälsa och välbefinnande
  • God omsorg och trygghet för alla
  • Stimulerande mötesplats
  • Mångfald och olikheter som tillgång
  • Glädjefylld vardag

Alla barn blir sedda och hörda. Barnens behov och erfarenheter bejakas genom arbete i mindre gruppsammanhang.

Utbildningen ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla för vår gemensamma miljö, både ute och inne. Utbildningen ska också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Mer om oss

Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan

För barnens språkutveckling kommer vi att arbeta med ”Före Bornholmsmodellen-språklekar i förskolan.”

Syftet är att utveckla och stärka den språkliga medvetenheten hos barnen med hjälp av bland annat högläsning, sång, rim och ramsor, mungymnastik, klappa stavelser, gissa gåtor och språkligt skapande.

Babblarna

För barnens tal-och språkutveckling kommer vi att arbeta med ”Babblarna”. Syftet är att stimulera och utveckla barns tidiga tal och språk. 

Hitta hit

Uppdaterad