Bild

Norlandia Förskolor Bidevind

Textilgatan 41

Norlandia Förskolor Bidevind stänger sin verksamhet 1 juli 2022. Fram tills dess pågår förskoleverksamheten som normalt. Norlandia Förskolor Bidevind erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
https://bidevind.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder 40 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i en anrik industrilokal med nytänkande lärmiljö.

Bidevind är en förskola med barnens förmågor i fokus i all planering och reflektion. Vi följer barnets inneboende vilja att utforska, deras levande nyfikenhet och deras önskan att uppleva. Vi utmanar barnen i deras proximala utvecklingszon.

Vi inspireras av ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utbildningen genomförs i både närmiljö och omvärlden, där lärandet finns.

Vi utforskar världen och skapar möten människor emellan. Reflektioner kring platsens och landskapets betydelse för lärandet lyfts fram. Vårt arbetssätt är upplevelsebaserat och reflekterande. Hälsan och en hållbar utveckling är viktiga delar.

Undervisningen kopplas till ett utomhuspedagogiskt arbetssätt som bland annat innebär

  • att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Vi har ett nära ledarskap med ansvariga projektpedagoger och uppföljningar i reflektionsgrupper både med och utan barn. Barnens kompetens utmanas för vidare utveckling och för att skapa lustfyllda situationer. Förskollärarna handleder övriga pedagoger så barnen får en bred kompetensbank.

Inne- och utemiljö

Lärmiljön präglas av en humanistisk människosyn där miljön är ordnad för samspel och kommunikation. Miljön är indelad i stationer och olika material. Materialet är lätt åtkomligt och har en mångfald för att berika kreativiteten.

Vi lägger en tonvikt på hälsa och hållbar utveckling och genom vårt utomhuspedagogiska förhållningssätt besöker vi regelbundet när- och fjärrområdets grönområden, lekplatser och bibliotek.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök tillagar vår skickliga kock all mat från grunden. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

När tillfälle ges får barnen hjälpa till att förbereda och tillaga måltider tillsammans med kocken.

Vår måltidsvision är "Vi vill skapa livslånga positiva matvärderingar".

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad