Utemiljö med lekplats

Mikrofonen

Svarvstolsvägen 1

Visa på karta

Mikrofonen ligger vid Telefonplan, nära Västberga IP, med tre stora gårdar med möjlighet till lek och utforskande. Vi har två grupper för äldre barn, tre grupper för yngre barn och en grupp för finskspråkiga barn. Besök oss gärna på våra visningar!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
106
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra värdeord, välkomnande, delaktighet, demokrati och utforskande uttrycker det etiska förhållningssätt vi arbetar efter och ligger till grund för våra pedagogiska verksamhet. Genom ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska. Vi tar tillvara barnens erfarenheter, behov och intressen men utmanar dem också vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Fantasi, humor och lek bidrar till att synliggöra och inspirera barnens nyfikenhet och lust till att utforska och upptäcka världen.

Vi reflekterar tillsammans med barnen över hur vi kan utmana tankar och teorier för att vidga deras perspektiv. Den medforskande pedagogen utforskar, upptäcker, leker, dokumenterar, reflekterar och lär tillsammans med barnen. Det handlar om att synliggöra det enskilda barnets lärande och gruppens betydelse för de olika individernas lärande. Vi organiserar därför för barnen i olika gruppsammansättningar och i mindre sammanhang som främjar kommunikation, dialog, utbyten av tankar och idéer.

Vår pedagogiska dokumentation ger familjen insyn i barnens vardag på förskolan. Vi skickar regelbundet verksamhetsbrev där vi beskriver vad som är på gång i grupperna. Vi har föräldramöte en gång per termin och förskoleråd. Vi har en introduktion där du som vårdnadshavare är aktiv, upplever och lär känna den nya verksamheten tillsammans med ditt barn.

Inne- och utemiljö

Mikrofonen har tre stora gårdar med varierande lekmiljöer. Alla grupper använder alla gårdar efter ett schema. Våra miljöer är estetiskt tilltalande, utmanade, väcker nyfikenhet och inspirerar till lek och utforskande. Det finns en ateljémiljö, en bygg- och konstruktionsmiljö, en läs- och berättarmiljö, en naturvetenskaplig, teknisk och laborativ miljö, en miljö för rollek och drama samt en digital miljö.

Kost och måltider

Förskolan Mikrofonen har ett nytt fint kök med en kock som lagar mat från grunden. Vi erbjuder barnen en god, nyttig husmanskost. Vi utgår från stadsdelens typmatsedel utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi försöker i den mån det går använda oss av KRAV, ekologiskt och närproducerat.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Den pedagogiska verksamheten utgår från målen i förskolans läroplan, skollagen, barnkonventionen, likabehandlingsplanen samt stadens nämndmål som blir våra särskilda pedagogiska åtaganden. Vår vision för vår verksamhet är att alla barn är välkomnade, delaktiga, ingår i demokratiska processer och utforskande undervisning sammanvävt med omsorg och lek.

Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Kunskap konstrueras och byggs tillsammans med andra människor, i samspel med miljö material och situationer. Barn är inte på ett visst sätt utan blir till på olika sätt i relation till de sammanhang de deltar i.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visning hösten 2019

Vi har visning sista fredagen varje månad klockan 09:30:

  • 30 augusti
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december

Välkommen att kontakta våra visningsansvariga Lena (för yngre barn) och Fiona (för äldre barn):
Telefon: 08-508 22 952

Hitta hit

Uppdaterad