Barn leker i en sandlåda tillsammans med en pedagog.

Lofoten

Lofotengatan 43

Förskolan Lofoten är en av sex förskolor i enheten Husby förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
76
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
21 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhag/Lofotengatan-43/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen är delaktiga

På förskolan Lofoten lägger vi stor vikt vid att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ger barnen möjlighet att vara delaktiga i sin vardag på förskolan.

Vi ser även föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande som en förutsättning för att barnen ska få en så bra grund som möjligt för ett livslångt lärande.

Vi möter barnen med omtanke och respekt för den person barnet är och med vetskapen om att alla barn har en inneboende kunskap och nyfikenhet att lära.

Inne- och utemiljö

Miljö för samspel och utforskande

Förskolan ligger i ett fristående hus och är byggd för förskoleverksamhet. Den pedagogiska miljön formas på ett sätt som skapar rum för möten, samspel och utforskande. Vi erbjuder en miljö där alla barn är inkluderade och delaktiga.

Pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse, åsikter och viljor. Den pedagogiska miljön är utmanande, föränderlig och erbjuder ett rikt och lockande material. Gården ger barnen möjlighet till pedagogisk utomhusverksamhet.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Pedagogerna har fått ett tydligare och större ansvar att förmedla betydelsen av kost, rörelse, utevistelse och vila i ett större sammanhang. Pedagogerna strävar efter att barnen ska få en bra och balanserad dagsrytm utifrån deras behov.

Så långt som möjligt används kravekologisk och närproducerad mat. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka och lära.

Mål och vision

Livslånga lärandet

På förskolan har det livslånga lärandet stor vikt och betydelse, därför anpassar vi vår verksamhet efter barnens behov och rätt till delaktighet och inflytande. På det sättet ser vi till att barnen utmanas och utvecklas under hela sin vistelsetid i förskolan.

Vi ger barnen rika möjligheter att skapa meningsfullhet i sitt lärande. Pedagogernas förhållningssätt grundar sig på vår gemensamma tanke om det kompetenta barnet.

Miljöer där alla kan vara med

Våra barn möter kunniga och intresserade pedagoger med lust att utforska, reflektera och lära tillsammans med barnen. Den pedagogiska miljön formas och skapar rum för möten, samspel och utforskande. Vi erbjuder en miljö, där alla barn är inkluderade och delaktiga.

Pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse, åsikter och viljor. Den pedagogiska miljön är utmanande, föränderlig och erbjuder ett rikt och lockande material. I vår verksamhet ser vi föräldrarnas delaktighet och samverkan som en förutsättning för att ge alla barn en bra förskoletid.

Dialog med föräldrarna

Föräldrar ska mötas av pedagoger som på ett professionellt sätt välkomnar och bjuder in till dialog kring verksamhet och det egna barnet. På så vis etableras goda relationer till föräldrarna.

Pedagogerna ansvarar för att vara tydliga med information om mål och innehåll i förskolan. På detta sätt säkerställs föräldrarnas möjligheter till att kunna påverka och komma med synpunkter på verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad