Lilla Fågel Vit

Mäster Karls Väg 5

Lilla Fågel Vit är en fristående förskola beläggen i Hässelby. Vår Verksamhet styrs av förskolans läroplan 2018 och Skollagen. Vårt pedagogiska arbete utgår från barnens intressen samtidigt som vi utmanar barnen utifrån de nationella målen i läroplan

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
https://www.lillafagel.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en förskola med flerspråkig inriktning. På Lilla Fågel Vit strävar vi efter ett interkulturellt och språkstimulerande arbetssätt där människors lika värde genomsyrar verksamheten. Vår miljö och vårt pedagogiska förhållningssätt främjar barnens språkutveckling och intressen för andra språk ökar. Detta gör vi genom att erbjuda olika kommunikationsmedel och läser böcker på olika språk. Våra pedagoger arbetar medvetet med normkritik där vårt förhållningssätt och vår miljö skapas på ett neutralt sätt. Utöver det vilar vår verksamhet på demokratiska grunder och vår undervisning baseras på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö förändras ständigt därmed är variation är en viktig aspekt vi tar hänsyn till. Barnen görs delaktiga att utforma vår innemiljö. Vi använder digitala verktyg som en naturlig del och komplement i våra lärmiljöer.

Vår utemiljö är lika viktig som vår innemiljö eftersom den ska främja rörelse och hälsa. Vi tar tillvara på naturens tillgångar och använder skogen som ett pedagogiskt verktyg.

Att ha nära till skog, fotbollsplaner, parker bjuder in till mycket upptäcksglädje och lek.

Kost och måltider

Vi integrerar maten i verksamheten därmed med arbetar vi med måltidspedagogik. Vi reflekterar över och diskuterar maten och dess ursprung och innehåll. Vi arbetar medvetet om mat och hållbarutveckling. Vi har ständigt diskuterat källsortering, matavfall och kompostering samt mat och kroppen.

På Lilla Fågel Vit strävar vi efter att servera näringsrik och varierarad kost och det är något som vår kökspersonal försöker se till att servera.

Mål och vision

Förskolan Lilla Fågel vit vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Viktigt för oss är att arbeta för att våra barn ska få goda kunskaper om olika kulturer, normer och värderingar och känna sig inkluderade i samhället. Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sina modersmål. Förskolan strävar efter att barnen skall tillgodose sig goda hälsosamma vanor.

Hos oss är det viktigt att alla barn synliggöras, utmanas och lyckas utifrån sina egna förutsättningar. För oss är medkänsla, närvarande och förtroende hos pedagogerna A och O.

Varje dag ska vara lärorik och glädjefylld för varje barn. För att uppnå det behöver vi ha en god organisation, tydlig struktur och kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt mål är att uppnå ett kollegialt lärande där olika kunskaper möts och är en grund att arbeta vidare med. Arbetsplatsen ska genomsyras av nya idéer och ett ständigt utvecklande arbete. Att reflektera över vår verksamhet med barnen är av stor vikt.

Hitta hit

Uppdaterad