Lilla Fågel Gul

Sörbyplan 20

Lilla Fågel Gul är en fristående förskola beläggen i Rinkeby. Vår Verksamhet styrs av förskolans läroplan 2018, Skollagen och Barnkonvention. Vi arbetar med hållbar utveckling och undervisar barnen utifrån kritiskt tänkande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://www.lillafagel.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på lilla fågel gul har plats för 22 barn. Vi har åldersblandade barn på vår avdelning mellan (1-5) år. Vi delar in barnen i två grupper, 1-2 åringar och 3-5 åringar.

Vi arbetar utifrån skollagen, läroplanen, och våra speciella inriktningar som är språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Vi erbjuder barnen en utmanande och tydlig miljö med ett rikt och tillgängligt material där barnen får utrymme att utveckla lek, fantasi, konst, kreativitet och lärande. Genom det får barnen möjlighet att utforska, utveckla alla sina sinnen och lära sig utifrån sina, intressen och erfarenheter.

Vi ser barnen som kompetenta individer med rättighet till stöd och stimulans och utveckling.

Utbildningen i vår verksamhet utgår från en helhetssyn utifrån barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Det pedagogiska arbetet som vi utför väljer vi att dokumentera, reflektera och analysera och detta blir ett utvecklingsområde för vårt pedagogiska arbete. På detta sätt kan vi utmana och tillföra nya upplevelser i barnens vardag. Vi arbetar med olika teman och projektarbeten, utifrån barnens intressen och sedan fördjupar vi oss inom ämnet.

På lilla fågel förskolor strävar vi efter en mångkulturell och språkstimulerande miljö där människans lika värde genomsyrar verksamheten. Vi bemöter alla barn på samma sätt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar även ständigt med den pedagogiska miljön som ska vara kreativ och inbjudande för alla barn. Förskolans miljö ska stimulera, utmana och erbjuda barnen ett rikt urval, där barnen kan göra egna val både inomhus och utomhus. Områden som vi fokuserar oss mycket är barns lek, den pedagogiska miljön samt utemiljön, barns lärande och barns inflytande och delaktighet. Vår närmiljö erbjuder många parker och skogar dit vi går tillsammans med barnen för att leka och lära tillsammans.

Kost och måltider

Vi integrerar maten i verksamheten därmed med arbetar vi med måltidspedagogik. Vi reflekterar över och diskuterar maten och dess ursprung och innehåll. Vi arbetar medvetet om mat och hållbarutveckling. Vi har ständigt diskuterat källsortering, matavfall och kompostering samt mat och kroppen.

På Lilla Fågel Gul strävar vi efter att servera näringsrik och varierad kost och det är något som vår kökspersonal försöker se till att servera.

Mål och vision

Förskolan Lilla Fågel Gul vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barnen skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Varje barn ska mötas med respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende.

Undervisning sker utifrån läroplanens mål. Vi vill främja utveckling och lärande hos barnen.

Hitta hit

Uppdaterad