Lilla Fågel Grön

Skarpnäcks Allé 56

På Lilla fågel har vi två avdelningar, en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning. Vi erbjuder även barnomsorg på obekväm tid Vi har välutbildad personal som pratar flera språk och besitter olika kunskaper gällande barns utveckling och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
https://www.lillafagel.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta individer med rättigheter till stöd och stimulans och utveckling. Vi vill vara med och ge barnen en positiv självbild och god självkänsla och lägga grunden för nyfikenhet och lärande. Vi utvärderar regelbundet den pedagogiska miljön för att kunna erbjuda alla barn en lärorik, stimulerande, och utmanande miljö. Miljön anpassas utifrån det tema, projektarbete vi arbetar med. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för att synliggöra och utvärdera vårt sätt att arbeta. Vi lägger stor vikt vid omsorg vilket är en förutsättning för utveckling. Förskolan ska erbjuda utbildning som bidrar till omsorg, lärande och utveckling för alla barn. Omsorgen i sin tur skapar trygghet, välbefinnande, närhet och kommunikation – grundläggande förutsättningar för att lärande ska kunna ske.

På Lilla fågel förskolor strävar vi efter en mångkulturell och språkstimulerande miljö där människors lika värde genomsyrar verksamheten. Vi bemöter alla barn på samma sätt oavsett kön och ålder. Våra pedagoger försöker bryta mot traditionella könsroller och vidga normerna kring dessa könsmönster, det vill säga arbeta normkritiskt.

Undervisning är en viktig del av vår vision. Utbildning och kommunikation är nycklar för att lyckas och utvecklas. Syftet med undervisning och lärande är att alla barn ska få en likvärdig grund för skolan och livet. Förskollärarens roll tillsammans med alla pedagoger är att skapa förutsättningarna.

Inne- och utemiljö

Vi utformar innemiljön utifrån Läroplanen för förskolan och arbetar pågående med vår lärandemiljö.

Vi har ljusa, rymliga lokaler. Lokalen är inredd med inspiration från barnens fantasi och intresse. Varje avdelning har en egen ateljé.

Förskolan har enligt läroplanen ett tydligt pedagogiskt uppdrag där utemiljön ska betraktas som en viktig lärandemiljö. Vi har en egen gård.

Förskolan är belägen nära parker och skog vilket möjliggör regelbundna besök.

I skogen har vi olika aktiviteter.

Kost och måltider

Vi arbetar med måltidspedagogik och integrerar maten i vår verksamhet i syfte att lära oss om maten och dess ursprung. Vi arbetar med Sapere-metoden där vi inte bara skapar förståelsen för maten genom att smaka men även genom att uppleva det med våra andra sinnen. Vi luktar, känner och se på mat och måltider som presenteras i vår verksamhet. Våra förskolor erbjuder olika måltider såsom frukost, lunch och mellanmål. Vi vill vara med och lägga grunden för hälsosamt tänkande och goda matvanor.

Mål och vision

Mål

I vårt arbete utgår vi från skollagen, barnkonventionen och läroplanen. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av rutiner där vi planerar följer upp och utvärderar vår verksamhet.

Vision

Vår vision är att varje barn utvecklas till individer med god självkänsla, självförtroende och förmåga att söka kunskap. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust till livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Vi har inkluderande arbetssätt där vi varnar om barns delaktighet och inflytande.

Mer om oss

Vi håller oss ständigt uppdaterade med aktuell forskning om barns lärande och utveckling. Exempelvis är digitalisering och programmering nya strävande mål i läroplanen och det är just nu ett område vi fokuserar extra på.

Hitta hit

Uppdaterad