Bild på förskolan

Kulturförskolan Melodin

Kaggeholmsvägen 44

Förskolan Melodin är liten och personlig och ligger inbäddad i ett grönområde i Tallkrogen, med närhet till parkleken Odlarängen. Som kulturförskola finns det tillgång till både teaterpedagog och fiolpedagog i verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Att Melodin är en kulturförskola innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom teater, bild, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger. De äldre barnen ges även möjlighet att spela fiol tillsammans med förskolans fiolpedagog. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Melodin är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i direkt anslutning till ett stort bilfritt grönområde, till flera lekplatser bland annat Odlarängen och bilfria innergårdar samt till Svedmyraskogen. Lokalen är väl anpassad till en verksamhet med 22 barn och har två hemvister; Haren och Ekorren. Rummen är indelade i olika lekområden som underlättar barnens fokus och valmöjligheter i lek och aktiviteter.

Kost och måltider

Vi får vår mat från vår cateringfirma Tellusfood. Vid måltiderna, lägger vi grunden för hälsosamma matvanor. Våra kockar har god kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa de rekommendationer som Livsmedelsverket gett för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen olika typer av grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost till barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

En bra start i livet inför mötet med den stora världen

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter. Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige. Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Övrigt

Alla barn kan någon gång under sin förskoletid vara i behov av stöd. Förskolans uppdrag innefattar att uppmärksamma barn som behöver stöd under sin dag på förskolan. Detta för att kunna anpassa verksamheten utifrån varje barns behov och förutsättningar så att varje barn ges goda förutsättningar att utvecklas och lära inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Vår utgångspunkt är att barns eventuella svårigheter uppstår i mötet mellan barnet och förskolans miljö och av den anledningen kartlägger vi våra lärmiljöer. Vårt mål är att skapa inkluderande lärmiljöer som främjar varje barns utveckling och lärande. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten vill vi säkerhetsställa att samtliga barn får det stöd de behöver. I detta arbete finns specialpedagoger tillhands.

Vi eftersträvar en nära dialog och ett förtroendefullt samarbete med våra vårdnadshavare. Har du som vårdnadshavare frågor och funderingar gällande stödinsatser i förskolan - kontakta rektorn.

Hitta hit

Uppdaterad